19. YÜZYIL ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNDE MİSYONERLERİN ETKİSİ: SURİYE ÖRNEĞİ
(The Effects Of Mıssıoners In The 19th Century Arab Natınalısm: Sample Of Syrıa )

Yazar : Ali Ulvi ÖZBEY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXV
Sayfa : 64-81


Özet
Dünyada milliyetçilik akımlarının Avrupa ülkelerinde genel anlamda birçok değişikliğe neden olduğu yapısal etkisi doğu toplumlarında da kendisini yabancı fraksiyonların dıştan müdahaleleriyle sosyal, ekonomik, dini ve çeşitli alanlarda hissettirmiştir. Çalışmamızda milliyet kavramının tarihsel sürecini, milletten milliyetçilik düşüncesinin oluşumun alt yapısını ve Osmanlı topraklarında baş gösteren Arap milliyetçiliğinde yerli unsurlar ile Batılı devletlerin siyasi ve dini görünümlü öncü güçleri olan misyonerlerin etkilerinin incelenmesi esas alınmıştır. Çalışma boyunca Arap milliyetçiliğinin birçok Arap ülkesinde hissedilmesine rağmen model olarak Suriye ağırlıklı olmak üzere yer yer Lübnan’daki Arap milliyetçiliği adına geliştirilen fikirler ve akımlar incelenecektir.

Anahtar Kelimeler
Milliyetçilik, Arap milliyetçiliği, Misyoner, Suriye.

Abstract
The structural impact of the nationalist movements in the world, which has caused many changes in the general sense in European countries, has also felt itself in social, economic, religious and different fields in the eastern societies with external interventions of foreign factions. In our study, the historical process of the concept of nationality, the formation of the idea of nationalism from the nation, and the examination of the influences of the local elements in Arab nationalism and the political and religious vanguard forces of the Western states. Although Arab nationalism is felt in many Arab countries throughout the study, ideas and trends developed in the name of Arab nationalism in Lebanon, including Syria in particular, will be examined.

Keywords
Nationalism, Arab nationalism, Missionary, Syria.