MEDYA SEKTÖRÜ BAĞLAMINDA İŞ ZEKÂSI KAVRAMI VE ÖNEMİ
(The Busıness Intellıgence Concept And Its Importance In The Context Of Medıa Sector )

Yazar : Hakan YÜKSEL   - Ülhak ÇİMEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII
Sayfa : 55-69


Özet
Günümüzde hem enformasyon toplumunun beraberinde getirmiş olduğu yüksek teknolojiye bağımlı iş zekâsı hem de modern endüstriyel yeni ekonomi anlayışının tüketicilere yönelik piyasalarda edinmiş olduğu iş zekâsı metotları söz konusudur. Bu anlamda iş zekâsı konunun hem teknik tarafını hem de yönetimsel tarafını kapsayıcı, bütünleştirici ve bağlayıcı bir çerçeve çizmektedir. Nitekim iş zekâsı günümüzde büyük miktardaki verileri eleyen, gereksiz bilgileri ayıklayan, işe yarar enformasyonları sayısallaştıran ve bunları bir arada dönüşüme tabi tutan bir sanat haline gelmiştir. Öte yandan gelişmiş anlamda iş zekâsını küreselleşme bağlamında doğru analiz edebilmemiz için günümüzde özellikle çok uluslu şirketlerin dünya piyasasında var olan etkisini kabul etmemiz gerekmektedir. Öyle ki bu şirketler bir dizi ekonomik, politik, sosyal ve kültürel ortamlarda faaliyet göstermektedir ve iş zekâsı açısından değerlendirildiğinde, içinde yaşadığımız zamana ve mekâna ait kavrayışlar, bu kavrayışlara ait değerlendirmeler, bu değerlendirmelerle inşa edilmiş alışkanlıklar kısaca adına toplumsal sistem dediğimiz pratikler, ödüllendirmeler ve yaptırımlar mevcut dünya piyasasındaki durumu öne çıkarmaktadır. Söz konusu dünya piyasasına yön veren alanlardan birisi de medya sektörüdür ve iş zekası kavramı medya sektörü açısından üzerinde durulması gereken bir noktadır. Bu bağlamda; teknik ve yönetimsel olarak iş zekası kavramının medya sektöründeki mevcut boyutu, ele aldığımız çalışmanın merkezini oluşturmaktadır. Genel tarama modeliyle konuya ilişkin literatür verilerinin irdelendiği bu çalışmada, iş zekası kavramının medya sektörü kapsamındaki önemini ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
İş Zekası, Medya, Piyasa, Ekonomi

Abstract
Today, there is both a high technology-dependent business intelligence of the information society and the modern industrial concept of new economy the methods of business intelligence acquired at the markets for the consumers. In this sense, business intelligence has showed to situation both technical and administrative aspects of the subject as the container, integrator and connector. As a matter of fact, business intelligence today has become an art that regulates large quantities of data, extracts unnecessary information, digitizes important information, and keeps them together. On the other hand, in order to evaluate business intelligence in terms of globalization that we need to accept the influence of big companies especially in the world market today. So that these companies operate in a range of economic, political, social and cultural environments. Therefore, the media sector is one of the areas that guide the world market and the concept of business intelligence is an important point in terms of the media sector. In this context; the center of our work; has created to the situation in the media sector of business intelligence concept technically and administratively. The purpose of this study is to reveal the importance of the concept of business intelligence within the media sector and in this study, the literature was searched with the general screening model and the results was discussed in here.

Keywords
Business Intelligence, Media, Market, Economi