BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUM DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(An Analysıs of Dıfferent Varıables of Job Satısfactıon of Physıcal Educatıon and Sports Teachers )

Yazar : Abdurrahman KIRTEPE   - Turan ÇETİNKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVI
Sayfa : 29-42


Özet
Bu araştırmanın amacı beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma grubunu Kırşehir ve Elâzığ illerinde devlet ve özel okullarda görev yapan 130 beden eğitimi ve spor öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve katılımcıların genel iş doyumunu belirlemeye yönelik Minnesota Satisfaction Inventory (Minnesota İş Doyumu Ölçeği) kullanılmıştır. İlgili verilerin karşılaştırılmasında Dağılım, Frekans, Mann Whitney U-testi, Kruskal Wallis testi ve normal dağılım göstermeyen grupların arasındaki farkın, hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemeye yönelik ise Post Hoc (tamhane) testlerinden faydalanılmıştır. İstatistiksel analizler sonucunda beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin iş doyum düzeylerinin cinsiyet, görev yapılan kurum türü ve medeni durum değişkenlerine göre farklılık göstermezken, çalışma süreleri değişkeni açısından anlamlı farklılaşma bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Beden eğitimi ve spor öğretmenleri, İş doyumu, öğretmen

Abstract
The purpose of this study is research job satisfaction levels of physical education and sports teachers with regards to different variables. Study group consists of 130 physical education and sports teachers whom works at public and private schools located at Kırşehir and Elâzığ cities. As data collecting device, this study uses personal information form and Minnesota Satisfaction Inventory (Minnesota Job Satisfaction Scale) towards to determine general job satisfaction of the participants. Study benefits from Distribution, Frequency, Mann Whitney U-test, Kruskal Wallis test and Post Hoc (tamhane) tests to determine which groups causes the difference between the non-normally distributed groups. As result of statistical analysis; job satisfaction levels of physical education and sports teacher do not differ with regards to variables such as gender, type of working institution and civil status; but to differ meaningfully with regards to working period.

Keywords
Physical Education and Sports Teachers, Job Satisfaction, Teacher