BİLGİSAYAR DESTEKLİ OYUNLARIN SOSYAL BİLGİLER DERS BAŞARISINA ETKİSİ
(The Impact of Computer Assisted Games on Social Studies Lesson Success )

Yazar : Erol KOÇOĞLU   - Vahdettin KOKA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 277-294


Özet
Sosyal bilgiler eğitimi dersi, öğrencilerin anlamlandırmada bir takım sorunlar yaşadığı çalışma alanlarının başında gelmektedir. Çünkü içerisinde yer alan öğrenme alanları, kazanımlar, beceriler ve değerler soyut düzeyde eğitim, öğretim ve ders programlarında yer almaktadır. Bu nedenler öğrenme öğretme sürecinde öğrencinin derse ilişkin öğrenmelerini somutlaştırıp anlamlandırma düzeyini arttırmak amacıyla dersin aktarcısı olan öğretmenler, öğrenme ortamlarında çeşitli araç, gereç ve materyallerden faydalanmaktadırlar. Bu materyallerden biri de bilgisayar destekli temelli oyunlardır. Bu oyunların, öğrencilerin sosyal bilgiler dersi başarısı üzerindeki etkisi belirlemek amacıyla bu çalışma yapılmıştır. Ön Test- Son Test – Kontrol Gruplu Deneysel desene dayalı olarak yapılan bu çalışmada, örneklem grubunu 6.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan çalışmada elde edilen sonuçlara bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin başarı düzeyleri süreç içerisinde uygulanan testlerde farklılaştığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Bilgisayar, eğitsel oyun, başarı, sosyal bilgiler

Abstract
The social studies education course is one of the study areas where students have some problems in terms of meaning. Because the learning areas, achievements, skills and values are included in education, teaching and curriculum at abstract level. In order to increase the level of understanding and understanding of the learners related to the lesson in the learning teaching process, the teachers who are the students of this course benefit from various tools, materials and materials in learning environments. One of these materials is computer based games. This study was conducted in order to determine the effect of these games on students' success on social studies course. In this study, which is based on pretest-end test-control group experimental design, the sample group is the 6th grade students. When the results obtained in the study are examined, it can be said that the achievement levels of the students in the experimental and control groups differ in the tests applied in the process.

Keywords
Computer, educational game, success, social studies