MODERN ERMENİ ULUS-KİMLİK İNŞASININ TEMEL REFERANSI: HAYAŞA-AZZİ KRALLIĞI VE TARİHSEL GERÇEKLER
(The Maın Reference of The Modern Armenıan Natıon-Buıldıng: the Kıngdom of Hayasha-Azzı and The Hıstorıcal Facts )

Yazar : Osman EMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 357-385


Özet
Ulus-kimlik inşasının en temel gereksinimlerinden biri ortak bir toprak parçası üzerinde geçmişi çok eskilere dayanan güçlü bir tarihi alt yapıdır. Bu yüzden çağdaş Ermeni tarihçileri Ermenilerin ulus-kimlik inşasında bu gereksinimi ön planda tutarak yazılı kaynaklarda Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nin en eski halklarından bir olan Hayaşalıları Ermeni ulus-kimlik inşasının merkezine koymuşlardır. Araştırmacılar Ermeni halkının kökenlerini ve yazılı kaynaklara göre Anadolu’daki ilk varlıklarını Hayaşa-Azzi Krallığı üzerinden yapılandırarak kendilerini bu krallığın ve krallığı oluşturan ulusun devamı olarak göstermişlerdir. Bu çalışmanın amacı çağdaş Ermeni tarihçilerin Hayaşa-Azzi Krallığı üzerine kurmaya çalıştıkları ulus-kimlik inşasında ortaya koydukları argümanları arkeolojik ve yazılı belgeler ışında değerlendirmek ve tartışmak olacaktır. Anahtar Kelimeler: Hayaša-Azzi, Ulus, Ermeniler, Etnisiti, Mitoloji

Anahtar Kelimeler
Hayaša-Azzi, Ulus, Ermeniler, Etnisiti, Mitoloji

Abstract
One of the main prerequisites of the nation-building process is a sound historical background dating back to immemorial times on a common land. The modern Armenian historians signified this thinking in nation-building efforts of the Armenian nation by placing one of the archaic peoples of the Northwest Anatolia region, the Hayashas(?) to the core of their history writing. According to these historians, the modern Armenian nation are the descendants of the authentic peoples of the ancient Anatolian Kingdom of Hayasha-Azzi whose presence can be based on written sources. The purpose of this study is to discuss and evaluate the arguments of the modern Armenian historians revolving around the Kingdom of Hayasha-Azzi in their nation-building efforts under the light of archeological and historical documents and findings.

Keywords
Hayaša-Azzi, Nation, Armenians, Ethnicity, Mythology