KADIN BASKETBOLCULARDA ALGILANAN STRES NEDENLERİ VE STRESLE BAŞA ÇIKMA YAKLAŞIMLARI
(Female Basketball Players’ Causes Of Stress And Approaches To Cope Wıth Stress )

Yazar : Fatih Mehmet UĞURLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVI
Sayfa : 149-159


Özet
Araştırmanın modeli betimsel tarama modelidir. Araştırmanın örneklemini kolayda örneklem yöntemiyle seçilmiş 348 katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcıların araştırmaya dahil olmaları gönüllülük esasına dayanmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu kişisel bilgilere yönelik sorulardan ve Stresle Başa Çıkma Yaklaşımları Ölçeğinden oluşmaktadır. Araştırmada veri analizi SPSS 21 paket programı ile yapılmıştır. Arştırmada kadın basketbolcular üzerindeki en önemli stres kaynağının taraftar ve tribün baskısı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hakemin tutumu, deplasmanda olma, ailelerinn tribünde olmaları ve müsabaka sıklığı gibi faktörler önemli stres kaynakları olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Stres, Kadın, Spor, Basketbol

Abstract
The model of this study is a descriptive survey model. The sample of the study consists of 348 participants who were chosen by the convenience sampling method. The involvement of the participants in the study is based on the volunteerism principle. The survey form consists of questions for personal information and the Coping Styles Scale. The data analysis in the study was conducted by using the SPSS 21 package software. In the study, it was determined that the most significant source of stress for female basketball players was the pressure from fans and tribune. Additionally, the attitude of the referee, playing an away match, the absence of family in the tribune and the frequency of the contests were notable sources of stress

Keywords
Stress, Female, Sports, Basketball