OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ
(Investıgatıon Of Problem Solvıng Skılls Of Pre-School And Prımary Teacher Candıdates )

Yazar : Sevcan BAYRAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 218-229


Özet
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlik bölümünü okuyan öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği bölümünü okuyan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini incelenmesi çalışma amacını oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ikinci bölümde ise problem çözme envanteri ölçeği (PÇE) kullanılmıştır. Araştırmada, anket uygulamaları Fırat Üniversitesi okul öncesi öğretmenlik bölümü ile Sınıf Öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarına yapılmıştır. Araştırmamıza toplam 388 kişi katılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde yaş değişkeni ile “Problem Çözme Envanteri (PÇE) Ölçeğinden” alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla “tek yönlü varyans analizi (anova testi)” cinsiyet ve bölüm değişkeni ile ölçekten alınan puanlar arasındaki farkı tespit etmek amacıyla ise “t- testi” kullanılmış ve istatistiksel anlamlılık içinse 0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının problem çözme düzeylerinin yüksek olduğu ancak bunun değişkenlerde farklılaşmadığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
okul öncesi, Öğretmen Adayı, Problem, Problem Çözme Becerisi

Abstract
The aim of this study is to investigate the problem solving skills of pre-school teacher candidates and primary teacher candidates who are studying in the classroom teaching department. The survey was used as a data collection tool. The survey used consists of two parts. In the first part of the survey, personal information form prepared by the researcher and problem solving inventory scale (PSI) were used in the second part. In the study, the survey applications were made to pre-school teacher education of Fırat University and primary teacher candidates in the department of Primary School Teaching. A total of 388 people participated in our study. In order to determine the difference between the age variable and the points obtained from the “Problem Solving Inventory (PSI) Scale” in the analysis of the research data, “one-way analysis of variance (anova test)” was used to determine the difference between gender and department variable and the scores obtained from the scale. T-test was used and 0.05 significance level was chosen for statistical significance. As a result of the research, it was concluded that teacher candidates' problem solving levels were high but this did not differ in the variables.

Keywords
Pre-School, Teacher Candidate, Problem, Problem Solving Skills