ADIYAMAN İLİNDE İKAMET EDEN BİREYLERİN REKREASYON ALIŞKANLIKLARI VE AKTİVİTE DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(Analysıng The Recreatıon Habıts And Actıvıty States Of Indıvıduals Lıvıng In Adıyaman )

Yazar : Ümit YETİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVI
Sayfa : 565-579


Özet
Hızla gelişen sanayileşme ve kentleşmenin yoğunlaştığı günümüzde hava kirliliği ve çevre sorunlarını da ortaya çıkarmıştır. İnsanların sağlıklı bir yaşam sürmesi, hareket ve dinlenme ihtiyaçlarını gidermek zaruri bir hale gelmiş ve çarpık bir şekilde yoğunlaşan kentleşme ile bir takım gereksinimleri çağrıştırmaktadır. Bu gereksinimlerin başında Rekreatif faaliyetler yapmak için doğa ve doğal kaynakların korunması ve insanların fiziksel ve ruhsal sağlığı için gerekli tedbirlerin alınması, insanların hareket ve dinlenme ihtiyaçlarının karşılanması zorunlu hale gelmiştir. Rekreasyon bir istek olmaktan çıkıp ihtiyaç halini almıştır. Rekreasyonun ihtiyaç olduğunun anlaşılması sonrasında kentlerde azalan yeşil alanların ve kent çevresindeki mevcut yeşil alanların değerlendirilmesi çalışmaları başlamıştır. Öncelikle kentsel yeşil alanların korunması ve daha sonra bu alanların artırılarak gelişmesine katkı sağlanması gerekmektedir. Rekreasyon etkinlikleri bireylerin hayatın sıkıcı baskılarından kurtarması, fiziksel ve zihinsel olarak dinlendirmesi açısından önemlidir. Bu çalışmanın amacı Adıyaman ili ve ilçelerindeki mevcut Rekreasyon alanlarının kullanım durumlarını, eksikliklerini fiziki yapıları ve genel kullanım durumlarını belirlemek amacıyla yapılan betimsel bir çalışmadır. Çalışmanın evreni Adıyaman ili ve ilçelerindeki Resmi Kurumda çalışanlar ve gençlik merkezine gelen bireylerdir. Çalışmada kullanılan anket formu 3 grup sorulardan oluşmuştur. Birinci grupta katılımcıların demografik bilgileri belirlemeye yönelik 5 soru, ikinci grupta katılımcıların Rekreatif etkinliklere genel bakış açılarını belirlemeye yönelik 7 soru, üçüncü grupta ise Adıyaman ili ve ilçelerinde Rekreasyon alanları hakkındaki görüş ve özelliklerini belirlemeye yönelik 12 soru olmak üzere toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Araştırma sonucunda Adıyaman ilinde ikamet eden bireylerin rekreatif tesis eksikliğinin en fazla %20.7, restoran ve kültür evi eksikliği %14.8 olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla beraber Adıyaman ilinde rekreatif alanların arttırılması ve geliştirilmesi için %50.7 oranında yeni projeler geliştirilmesini ve tanıtım reklam çalışmalarının arttırılmasını önermişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Adıyaman, Rekreasyon, aktivite durumu

Abstract
Rapidly developing industrialisation and urbanisation, which are intensive in the present day, have led to air pollution and environmental problems. Thus, it became obligatory for humans to lead a healthy life and to satisfy their need to make movements and to rest. In addition to that, irregular urbanisation also gave rise to a number of needs. The major needs caused by urbanisation include the protection of nature and natural resources to do recreative activities, taking precautions for humans’ physical and psychological health and meeting the movement and resting demands of people. Hence, recreation is no longer a demand but a need. Having understood that recreation was a need, activities were started to make use of green zones which had been decreasing in cities and which were available around cities. Primarily there is need to protect the urban green areas and then to increase the amount of them. Recreational activities are important in releasing individuals from the pressures of life and in providing them with physical and mental relaxation. This study, which is descriptive in nature, aims to determine the extent to which the recreational areas in the centre of Adıyaman and in the districts of Adıyaman can be used and the physical facilities and general conditions of those areas. The universe for the study was composed of employees working in the governmental agencies in the centre and districts of Adıyaman and individuals attending youth centres. The questionnaire form used in the research contained 3 groups of questions. Group one included 5 questions aiming to determine participants’ demographic information, group two included 7 questions to determine the participants’ perspectives of recreative activities and group three included 12 questions to determine the participants views on the recreational areas in the centre and in the districts of Adıyaman and the properties of those areas. Thus, the form contained 24 questions in total. In consequence, 20.7% of the participants stated that recreative facilities were lacking while 14.8% said that restaurants and cultural centres were lacking in Adıyaman. In addition to that, 50.7% recommended that new projects should be developed to increase the amount of recreational areas and to improve them and that advertisement and publicity activities should be increased.

Keywords
Adıyaman, recreation, state of activities