TEKNOLOJİNİN SOSYALLEŞME VE DEĞERLER EĞİTİMİNE ETKİSİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(Opınıons Of The Form Teachers On The Effect Of Technology On The Educatıon Of Socıalısm And Values )

Yazar : Eyüp BOZKURT    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 97-123


Özet
İnsanoğlu var olduğu günden beri birçok alanda yenilikler yaparak yaşamını kolaylaştırmaya çalışmaktadır. Bu yeniliklerin başında da teknoloji alanında yapılan yenilikler gelmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte toplumun yapısı da değişmeye başlamıştır. İnsanlar artık hayatının her anında teknolojik ürünleri kullanmakta ve yaşamını bunlara dayalı olarak dizayn etmektedir. Bu durum birçok toplumsal konuda olduğu gibi insanların sosyalleşmesinde ve sahip oldukları değer yargılarda da olumlu veya olumsuz etkiler oluşturmaktadır. Bu çalışmada da teknolojini sosyalleşme ve değerler eğitimine etkisini öğretmen görüşlerine göre belirlemek amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 2017-2018 eğitim öğretim yılında Elazığ ilinde görev yapan 250 sınıf öğretmeni araştırmaya dâhil edilmiştir. Araştırma tarama modelinde olup betimsel bir nitelik arz etmektedir. Araştırma sonuçlarına göre öğretmenler teknolojiyi hayatımızı etkileyen bir ihtiyaç olarak görmektedir. Ayrıca teknolojinin çocuğun bilişsel gelişimine katkı sunduğunu ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler teknolojinin çocuğu duygusuzlaştırdığını, psikolojik ve bedensel gelişimini olumsuz etkilediğini, ahlaki gelişiminin olumsuz etkilendiğini ve manevi değerlerden soyutlandığını ifade etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji, Teknoloji ve Değerler, Teknoloji ve Sosyalleşme, Sosyalleşme, Değerler Eğitimi

Abstract
Humankind has been trying to make life easier by making innovations in many fields since its existence. At the beginning of this innovation, innovations in the field of technology are coming. Together with the developing technology, the structure of society has started to change. People now use technological products in every moment of their lives and design their lives based on them. This situation has positive or negative effects on the socialization of people and their value judgments as in many social issues. In this study, it is aimed to determine the effect of technology on socialization and values education according to the opinions of teachers. For this purpose, 250 class teachers working in Elazığ in 2017-2018 academic year participated in the study. The research is in descriptive model and it is descriptive. According to the research results, teachers see technology as a need that affects our lives. They also stated that technology contributed to the cognitive development of the child. Teachers who participated in the study indicated that technology made children senseless. They also stated that technology adversely affected the psychological and physical development of children, that their moral development was adversely affected and that they were isolated from spiritual values.

Keywords
Technology, Technology and Values, Technology and Socialization, Socialization, Values Education.