KÜLTÜR-SANAT İLİŞKİSİNDE, ANADOLU’DAKİ MEDENİYETLER VE KÜLTÜREL MİRASLARININ TÜRK EL SANATLARI GELENEKSEL YÖNTEMLERİYLE, DERİ ÜZERİNE TASARIM VE UYGULAMALARINDA YENİ YAKLAŞIMLAR
(The Relatıonshıp Between Culture And Art, Cıvılızatıons And Cultural Herıtage In Anatolıa Wıth Tradtıonal Methods Of Turkısh Handcrafts, New Approaches In The Desıgn And Applıcatıon Of Leather )

Yazar : Tamer ASLAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII
Sayfa : 37-54


Özet
En yalın bir ifadeyle kültür, nesiller arası devredilen sosyal miras olarak tanımlanabilir. Hepimiz eğitim, bilim, üretim, gelenek-görenek, sanat gibi bizden öncekilerden miras bırakılan ve toplum olmanın özünü yansıtan değerler içerisine dünyaya geliriz. İlkel topluluklar da olmak üzere seviyesi ne olursa olsun her toplumun bir kültür mirası vardır. Kültür, toplumların günlük hayatlarına dair tüm pratiklerini kapsamaktadır. Bu gündelik yaşam pratiklerinin günümüz kültür kavramlarıyla açıklamaya çalıştığımızda genel anlamda sanata yöneliriz. Bu yönelme, kültürün anlam ve simge olarak sürekli bir yenilenme durumudur. Aynı zamanda, kültürlerin yaşatılması ve kendi dışındaki anlayışlarına aktarılması, sanatın evrensel boyutudur. Williams’ a göre, kültür öğeleri “gelenek-görenek” gibi simgelerin ve anlaşmaların yeniden-üretimi gerektirir. Sürekli yenilenmek durumundadır. Buradaki tehlike, Bu evrensel anlayışların küreselleşmeye dönüşmesi ve her anlamda sürekli bir yenilenme ve yeniden-üretimin beraberinde kültürel tüketimi de getirmiş olmasıdır. Baudrillard’ a göre; evrensel olma yok olma durumudur. Yani evrenselleşen her kültür özgürlüğünü yitirmekte ve ölmektedir. Bu yaklaşımları dikkate alarak çalışmamdaki ilk amacım; sanatın evrensel boyutunu kullanarak, Anadolu’ da yaşamış medeniyetlerin bıraktıkları ve günümüze kadar gelebilen görsel- kültür sanatsal miraslarını incelemek ve örnek almaktır. Ve ikinci amacım olarak da; özünde Türk El Sanatlarının geleneksel yöntemlerine bağlı kalarak, ilkel toplumlardan buyana Türkler’ de de her alanda farklı amaçlarda kullanılmış organik bir madde olan deri üzerinde bu örnekleri, yeni tasarım ve uygulamalarla yeniden yorumlamaktır.

Anahtar Kelimeler
Kültür, Sanat, Anadolu Medeniyetleri, Geleneksel Türk El Sanatları, Deri

Abstract
In the simplest terms, culture can be defined as a social heritage that has been transferred between generations. We are all born into values like education, science, production, tradition, art, which are inherited from our predecessors and reflect the essence of being a society. Every society has a cultural heritage, regardless of its level, including primitive communities. Culture covers all the practices of societies' daily lives. When we try to explain these everyday life practices with contemporary cultural concepts, we tend to focus on art in general. This orientation is a state of constant renewal of culture as meaning and symbol. At the same time, the universal dimension of art is the survival of the cultures and the transfer to their outside understanding. According to Williams, cultural elements require the reproduction of symbols and agreements such as “tradition”. It has to be renewed all the time. The danger is that these universal concepts are transformed into globalisation, and in every sense, continuous renewal and re-production has brought cultural consumption. According to Baudrillard, being universal is the state of extinction. In other words, every culture that evolves loses its freedom and dies. Taking these approaches into consideration, my first aim in my study is to examine and sample the visual-artistic cultural heritage left by the civilizations that lived in Anatolia and which have survived to the present day by using the universal dimension of art. And my second aim is to reinterpret the leather, which is an organic substance that has been used for different purposes in every field since the primitive societies, in its essence by adhering to the traditional methods of Turkish Handicrafts with new designs and practices.

Keywords
Culture, Art, Anatolian Civilizations, Traditional Turkish Handicrafts, Leather