ÖĞRETMENLERİN ALGILANAN STRES DÜZEYLERİNİN ÇALIŞMA TUTKUNLUĞUNA ETKİSİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Investıgatıon of the Effect of Teachers 'Perceıved Stress Levels on Workıng Purpose of Varıous Varıables )

Yazar : Çetin TAN   - Önder ŞANLI - Büşra BOZANOĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 70-96


Özet
tutkunlukları arasında nasıl bir ilişki olduğunu belirlemektir. Araştırmada Malatya İlinde 2014 – 2015 öğretim yılında görev yapmakta olan, farklı okullardan ve farklı branşlardan tesadüfî örneklem yöntemi ile seçilmiş 950 öğretmenin görüşlerinden faydalanılmıştır. Veri toplama aracı olarak;Cohen, Kamarck ve Mermelstein (1983) tarafından geliştirilen ve Eskin, Harlak, DemirkıranveDereboy (2013) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Algılanan Stres Ölçeği”ve Schaufeli,,Salanova, Gonzalez-Roma ve Bakker (2002) tarafından geliştirilen ve Turgut (2011) tarafından Türkçeye uyarlanan çalışmaya tutkunluk ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin analizi sonucunda, Algılanan Stres Ölçeğine ait boyutlarının hepsinin ortalamalarının 2,61 - 3,40 (Bazen) aralığında oldukları görülmektedir. Buna göre katılımcıların algılanan stres düzeylerini orta düzeyde değerlendirdikleri görülmüştür. Çalışmaya Tutkunluk Ölçeğine ait boyutların hepsinin ortalamalarının 3,41 - 4,20 (Çoğu zaman) aralığında oldukları görülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmada bekâr öğretmenlerin olaylar karşısında kendilerini evli öğretmenlerden daha yetersiz buldukları görülmüştür. 1-10 yıl aralığında mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerin kendilerini 21yıl ile 30 yıl aralığında mesleki kıdeme sahip olan öğretmenlerden ‘öz yeterlik’ anlamında daha yeterli hissettikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Öğretmenlerin okullarda görevlerine yoğunlaşmalarının okullarına yönelik adanmışlıklarına ciddi oranda katkı sağladıkları da önemli sonuçlardan bir tanesi olmuştur. Ayrıca öğretmenlerin örgütsel adanmışlık davranışlarının geliştirilmesinin okulun genel işleyişine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Araştırmada dikkat çeken bir sonuç ise öğretmenlerin yetersiz öz yeterlik algılarının okullarına olan adanmışlık düzeyleri üzerinde çok büyük bir etkiye sahip olmadığıdır.

Anahtar Kelimeler
Algılanan stres, çalışmaya tutkunluk, öğretmenler.

Abstract
The aim of this research is to determine the relationship between the elmentary school, middle school, and high school teachers’ stress perception and passion for work. In this study, 950 teachers’ opinion were made use of who were working in Malatya province in the education year of 2014-2015 and were chosen from different schools and branches with random sampling technique. As data collection tool; “Perceived Stress Scale”which was developed by Cohen, Kamarck, and Mermelstein (1983) and adopted into Turkish by Eskin, Harlak, Demirkıran and Dereboy (2013) and “Passion for Work Scale” was used which was developed by Schaufeli,,Salanova, Gonzalez-Roma ve Bakker (2002) and adopted into Turkish Turgut (2011). As a result of the analysis of the data which were obtained in the research, it was seen that the average level of the all dimensions of the stress perception were in the range of “sometimes” according to the burnout inventory extent. It can be said that participants evaluated their stress perception level in a medium ebb. it was seen that the average level of the all Passion for Work Scale were in the range of “frequently”. it was also seen that average perception rates of the married teachers are higher than the single teachers’. It was seen that the teachers who have 1-10 years work experience find themselves more self-sufficient than 21-30 years in the dimension of self-sufficiency. It was also seen that foccussing on work and inadequate self-sufficient condition of the teachers have a great effect on work commitment.

Keywords
Stress perception, passion for work, teachers.