BİLİM ÇOCUK” ADLI E-DERGİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(An Investıgatıon Of E-Journal Named "Bilim Çocuk" )

Yazar : Şener DEMİREL   - Rabia Sena AKBABA - Yelda KÖKÇÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 704-728


Özet
Elektronik ortamda yayınlanan e-dergiler, Türkiye’de son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Eğitim-öğretim ortamlarında da sıkça tercih edilen e-dergiler, okuyucuya zaman ve mekân kısıtlaması olmaksızın erişim imkânı, düşük maliyet ve bilgiye hızlı bir şekilde erişme gibi kolaylıklar sunmaktadır. Söz konusu e-dergilerden biri de “Bilim Çocuk”tur. TÜBİTAK tarafından 1998 yılında yayın hayatına başlayan dergi, aylık periyotlar ile yayınlanmakta ve ağırlıklı olarak 7 ve üzeri yaş grubuna seslenmektedir. Dergide etkinlik örnekleri, yazılar, etkileşimli köşeler ve çizgi romanlar yer almaktadır. Ayrıca ek olarak verilen maskeler, posterler ve küçük kitapçıklarla çocukların ilgisini çekmeyi amaçlayan dergi, çocuklara bilimi erken yaşlarda tanıtarak onlara araştırma yapma ve soru sorma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir. Bu araştırmanın amacı, “Bilim Çocuk” adlı derginin tanıtımını yapmak ve bilim ve teknolojinin çocuk edebiyatı sahasındaki kullanımına dikkat çekmektir. Nitel desende gerçekleştirilecek olan araştırmada, doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler tablolaştırılarak, verilerin net bir şekilde sunulması hedeflenmiştir. “Bilim Çocuk” adlı e-dergi, biçim ve içerik açısından çocuğa göre özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Dergi, bilimi küçük yaşlardan itibaren çocuklara sevdirerek bilimin hayatın bir parçası olduğu gerçeğine vurgu yaparak hem öğrencilere hem de öğretmenlere ve ailelere önemli bir hizmet sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
TÜBİTAK, Bilim Çocuk, teknoloji, e-dergi, çocuk edebiyatı.

Abstract
E-journals published in electronic media, are widely used in recent years in Turkey. Frequently preferred in educational environments, e-journals offer readers accessibility without time and space constraints, low cost and quick access to information. One of the e- journals in question is "Bilim Çocuk". The journal, which was published by TÜBİTAK in 1998, is published monthly and is mainly addressed to 7 and over age groups. The journal include examples of activities, articles, interactive squares and comics. In addition, the journal aims to attract children with additional masks, posters and small booklets. It aims to introduce children to early ages so that they can research and ask questions. The purpose of this research is to promote the journal "Bilim Çocuk" and to draw attention to the use of science and technology in the field of children's literature. In the qualitative research, the document inspection technique will be used. It is aimed to tabulate the obtained data and to present the data clearly. The e-journal "Bilim Çocuk" has features according to the child in terms of form and content. The journal offers an important service to both students and teachers and families by emphasizing the fact that science is a part of life by loving children from a young age.

Keywords
TÜBİTAK, Bilim Çocuk, technology, e-journal, children's literatüre.