TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİ AÇISINDAN KADIN EMEĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Woman's Gender Roles and Evaluatıon of Women's Labor in the Terms of Gender Roles )

Yazar : Hatice ÖZER    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 295-333


Özet
Türkiye’de kadınların çalışma hayatına katılım biçimleri çerçevesinde; toplumsal cinsiyete dayalı farklılıkların kadın emeğini etkilediği gözlenmektedir. Bu durumun kadın emeği üzerindeki etkisi; kamusal alanda çalışma hayatında ve özel alanda ev-içi rollerinde, karşılaştığı sorunlar ve engeller olarak karşımıza çıkabilmektedir. Bunlar kadınların istihdamını etkileyen faktörler arasında da yer almaktadır. Geleneksel anlamda kadın emeği kentsel alanda bir dönüşüm geçirmekte midir? Bu dönüşümünün bu alandaki yansımaları nelerdir? Bu amaç bağlamında; Uşak ilindeki katmer ve bükmecilik iş kolu araştırma kapsamına alınmıştır. Katmer ve bükmecilik hem geleneksel anlamda kadının ev içi rollerinin bir devamı olarak görülmekte hem de bir iş kolu anlamında kadın emeğinin kamusal alandaki bir temsil tarzı olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumsal cinsiyet rolleri bağlamında kadın emeğinin değerlendirilmesi gereklidir. Dolayısıyla burada geleneksel kadın emeğinin kentsel hayatta üretim ve yeniden üretim süreçlerinde nasıl kullanıldığını; ev eksenli üretim sürecinin bir devamı niteliğinde olan katmer ve bükmeciler iş kolundaki bazı dinamiklerin araştırılması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda niteliksel bir alan çalışması da yapılmıştır. Belirlenen katmer- bükme evi/salonlarında farklı statülerde çalışan kadınlarla derinlemesine görüşmeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, kadın emeği.

Abstract
Turkey in the framework of participation of women in the labor force formats; it is observed that gender based diffrences affect women’s labor. The effect of this situation on women’s labor; working in public life and domestic roles in the private sphere, these are the problems and obstacles they face.These are among the factors that affect women’s employment. Does traditional labor undergo a tarnsformation in urban area? What are the impilications of tarnsformation in this area? İn this context, this line of business in Uşak is included in the scope of the research. This line of work is seen both as a continuation of the domestic roles of women in the traditional sense and also as a mode of representation of women’s labor in the public spehere. Women’s labor needs to be evaluated in the context of gender roles. Therefore, how traditional women’s labor is used in the urban production and reproduction processes; ıt is aimed to investigate some dynamics in this business line which is a contunation of home based production process. In this respect, a qualitative field study was conducted. In depth interviews were conducted with women working in different statues at design work places.

Keywords
Sex, gender, gender roles, women's labor.