MALATYA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKUL SPOR SALONLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLER AÇISINDAN ERİŞİMİ
(The Access Of School Sports Halls Under Malatya National Education Directorate Of Malatya Battalgazi District İn Terms Of Students With Disabilities )

Yazar : Mehmet ILKIM   - Mehmet ÖZDEMİR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 395-406


Özet
Bu araştırmanın amacı Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okul spor salonlarının engelli öğrenciler açısından erişimini değerlendirmektir. Araştırmanın örneklemini Malatya il merkez ilçesi Battalgazi ilçesinde bulunan ve spor salonu olan 20 okul oluşturmuştur. Bu amaçla Malatya Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden gerekli olan izinler alındıktan sonra spor salonu bulunan okulların tamamına ulaşılmıştır. Okul spor salonlarının erişilebilirlik düzeyleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının standart ölçülerine göre değerlendirilmiştir. Araştırma kapsamında okul yöneticilerine önceden belirlenmiş olan ve 10 sorudan oluşan görüşme formu sunulmuş, verilen cevaplar istatistiksel olarak kayıt altına alınmıştır. Ayrıca tüm spor salonlarının erişilebilirlik düzeyleri araştırmacı tarafından da gözlem yoluyla tespit edilmiştir. Gözlem yapılırken salonu olan okulların beden eğitimi öğretmenlerinin de bilgisine başvurulmuştur. Verilen cevaplar doğrultusunda okul spor salonlarının 15’ inde engelli öğrenciler için rampa bulunurken 5’inde engelli öğrenciler için rampa bulunmamaktadır. Okul spor salonlarının tamamında görme engelli bireylere yönelik yer işaretleri bulunmazken, 20 spor salonunun tamamında ısınma sistemi standartlara uygun bulunmaktadır. Okul spor salonlarının 17 sinde engelli bireylere yönelik tuvalet, duş kabinleri ve soyunma odaları bulunurken sadece 3 okul spor salonda engelli bireylere yönelik tuvalet, duş kabini ve soyunma odaları bulunmamaktadır. Sonuç olarak Malatya İli Battalgazi ilçesindeki okul spor salonlarının engelli öğrenciler açısından erişiminin kısmen uygun olduğunu, ancak çoğunluğunun Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının standartlarını taşımadığını söyleyebiliriz.

Anahtar Kelimeler
Okul, Spor Salonu, Erişim, Engelli öğrenci,

Abstract
The aim of this study is to evaluate the access of school sports halls under Malatya National Education Directorate of Malatya Battalgazi District in terms of students with disabilities. The sample of the study consisted of 20 schools with a sports hall in the Battalgazi district of the province of Malatya. For this purpose, after obtaining the necessary permissions from the Malatya Battalgazi District National Education Directorate, all schools with a sports hall were reached. Accessibility levels of school sports hall were evaluated according to the standard measures of the Ministry of Family and Social Policies. Within the scope of the study, a pre-defined interview form consisting of 10 questions was given to the school administrators and the answers were statistically recorded. In addition, the accessibility levels of all sports halls were determined by the researcher. During the observations, informations of physical education teachers were also taken about the schools which had a sports hall. According to the answers, 15 of the school sports hall have ramps for students with disabilities and 5 of them do not have ramps for students with disabilities. School sports halls do not have any landmarks for visually impaired individuals, while all 20 gyms have heating systems that are compliant with standards. 17 of the school sports hall have toilet, shower cabins and locker rooms for disabled people. On the other hand, only 3 schools in the sports hall do not have a toilet, shower cabin and changing rooms for the disabled. As a result, we can say that the school with sports halls in the Battalgazi district of Malatya are partially accessible for disabled students, but most of them do not meet the standards of the Ministry of Family and Social Policies.

Keywords
School, Sports hall, Access,Disabled student