LİDERLİK VE EMPATİ
(Leadershıp And Empathy )

Yazar : Esra BAYRAK AYAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII
Sayfa : 156-173


Özet
Empati, insanların mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gerekli olan olgulardan biridir. Çünkü yakın çevre ile iyi ilişkiler kurabilmenin ilk kuralı, onların iyi ya da kötü anlarında ne hissettiklerini anlamak ve ona göre davranmayı gerektirmektedir. Liderliğin ise belirlenen hedeflere doğru bireyleri etkileme süreci olduğu kabul edilirse bu etkileme süreci liderle astlar arasında kurulan iletişimle gerçekleştirilebilir. İletişim aracılığı ile lider, fikirlerini açığa vurma, onları paylaşma ve değerlendirme olanağına sahip olur. İletişim yeteneği ise empati kavramının oluşmasına neden olmuştur. Doğru iletişim türü başarıyı etkilediğinden empati ve liderlik tiplerinin birbirine etkisi önemli hale gelmektedir. Bu nedenden dolayı bu çalışmada gerekli literatür taranmaya çalışılmış ve liderlik ile empati kavramlarının ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Lider, Liderlik, empati

Abstract
Empathy is one of the facts that people need to live happily. Because, the first rule of establishing good relations with the immediate environment requires to understand what they feel in their good or bad moments and to behave accordingly. If it is accepted that leadership is a process of influencing individuals towards targets, this process performs by communication between the leader and the subordinates. Leader has opportunity to expose his ideas, to share these ideas and evaluation with communication. Communication capability yields to emerging empathy fact. Effect of Empathy and leadership on each other becomes important due to the correct interaction affects the success. For this reason, in this work, it was tried to review the literature and to explain the relation between empathy and leadership.

Keywords
Leader, Leadership, Empathy