GELENEKSELDEN MODERNİTEYE DEĞİŞEN KENTSEL YAŞAM VE KENT KÜLTÜRÜ: ELAZIĞ ÖRNEĞİ
(From Traditionto Modernity, Changing Urban Life and Urban Culture: the Case of Elazığ )

Yazar : Metin GÜLTEKİN   - Adem DOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 334-370


Özet
Modern toplumlar, kentli toplumlardır. Geleneksel toplumlar kır temelli toplumlardır. Bu ikisi arasında kesin karşıtlıklar vardır. Birinde istikrar belirleyicidir, ötekinde değişim belirleyicidir. Ancak modern toplumlar çoğunlukla geleneksel bakış açısından değerlendirilmektedir. Buna karşılık modern toplumlar ve modern kentler de bir ölçüde geleneğin etkisindedirler ve/veya kendi geleneğini üretirler. Bu bakımdan kentler farklılaşmanın olduğu gibi aidiyet duygusunun ve yeniden toplumsallaşmanın da mekânlarıdırlar. Bu bağlamda geleneksel temelleri olan Elazığ’ın modern koşullardaki görünümünü ortaya koymak için bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda birinci olarak, gelenekten beslenen güçlü bir aidiyet duygusu ve kentlilik bilinci tespit edilmiştir. İkinci olarak geleneksel/mahalli formlara karşı devam eden güçlü bir ilişki görülmüştür. Üçüncü ve son olarak modern toplum toplumun kültürel formlarına ilişkin gelişmekte olan pratikler izlenmiştir. En son, geleneksel olandan modern/postmodern olana doğru bir değişim eğilimi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Modernlik, Gelenek, Modern Kent, Kentlilik Bilinci, Kent Kültürü

Abstract
Modern societies are urban societies. Traditional societies are rural-based societies. There are definite contrasts between these two. In one, stability is decisive and change in the other is decisive. However, modern societies are often evaluated from a traditional point of view. Modern societies and modern cities, on the other hand, are somewhat influenced by tradition and / or produce their own tradition. In this respect, cities are places of differentiation as well as feeling of belonging and re-socialization. In this context, this study was carried out to reveal the appearance of Elazığ, which has traditional foundations, in modern conditions. As a result of the study, first of all, a strong sense of belonging and citizenship awareness nourished by tradition. Secondly, there is a continuing strong relationship to traditional / local forms. As the third, emerging practices of the cultural forms of modern society were followed. In the latest, a trend of change from the traditional to the modern / postmodern has been determined.

Keywords
Modernity, Tradition, Modern City, Urban Consciousness, Urban Culture