TÜRKİYE İLE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSLERİNİN VERİMLİLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
(Comparison of Efficiency of Physical Education Courses in Turkey and Certain European Countries )

Yazar : Resul AĞIRTAŞ   - Mustafa KARADAĞ - Yüksel SAVUCU - Y. Süreyya SEZER - A. Serdar YÜCEL - Oktay KIZAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 429-446


Özet
Araştırmanın amacı Avrupa ülkelerindeki yıllık beden eğitimi ders sayıları ile Türkiye’deki yıllık beden eğitimi ders sayılarının karşılaştırılarak beden eğitimi derslerinin verimliliğini karşılaştırmaktır. Bu çalışma, betimsel bir çalışma olup, Avrupa ülkelerinde ilköğretim düzeyinde spor eğitimi sistemlerinin karşılaştırılması ve mevcut durumlarının değerlendirmesine yönelik, “Belge Çözümleme” ile desenlenmiştir. Çalışmanın evrenini Belçika, Almanya, Letonya, Avusturya, İsviçre, Arnavutluk, Danimarka, Finlandiya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, Hırvatistan, Norveç, Litvanya, Malta, İzlanda, Slovakya, İngiltere, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kıbrıs, Sırbistan Karadağ, Letonya, Portekiz, Macaristan, Romanya, Ukrayna, Malta, Yunanistan, Polonya ve Türkiye olmak üzere toplam 38 Avrupa ülkesi oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklem yoluna gidilmeyip belirlenen amaçlar kapsamında çalışılmıştır. Bu amaçla ülkelerde okutulan ders sayıları tablolaştırılıp, ülkelerdeki obezite oranları ile ülkelerdeki nüfusa göre sporcu yüzdeleri hesaplanarak beden eğitimi derslerinin verimliliği karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Avrupa ülkelerinde beden eğitimi dersinin ilk ve alt öğretim basamaklarında zorunlu ders olarak okutulduğu ve ana öğretim programının ayrılmaz bir parçası olduğu belirlenmiştir. Bu ülkelerde eğitim-öğretim sürecinin yaklaşık %10’luk kısmı beden eğitimi ve spor derslerine ayrılmıştır. Beden eğitimi ve spor derslerine ayrılan süre bu ülkelerde matematik için ayrılan sürenin yarısına tekabül etmektedir. Beden eğitimi derslerinin Avrupa ülkelerinde daha çok önemsendiği, Türkiye’de gereken önemin verilmediği, genellikle “boş ders” tabiriyle değerlendirildiği görülmektedir. Bedeneğitimi derslerinin tıpkı Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da da obeziteye alternatif bir çözüm olmadığı görülmektedir. Türkiye’de beden eğitimi derslerinin önemsenmeyişi sporcu yetiştirilmesinde de önemli sorunlara neden olmaktadır. Avrupa ülkelerinde ortalama her 8 kişiden biri sporcu olarak yetişirken bu oran Türkiye’de 115 kişiden 1 kişi sporcu olarak yetişmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi ve Spor, Eğitim, Fiziksel Aktivite.

Abstract
The study aims to compare the efficiency of physical education courses by comparing the number of annual physical education courses in European countries and the number of annual physical education courses in Turkey. This study is a descriptive research and designed with the “Document Analysis” for comparison of sports education systems of primary education level and evaluation of their current status in European countries. Population of the study consists of European countries (Germany, Albania, Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Croatia, the Netherlands, England, Ireland, Spain, Sweden, Switzerland, Italy, Iceland, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia-Montenegro, Slovakia, Ukraine, Greece and Turkey). The study has no sample but examines the established objectives. To that end, the number of courses offered in the countries is listed in tables and percentage of rates of obesity and athlete percentages compared with population were calculated to compare the efficiency of physical education courses. In conclusion, physical education course is compulsory in primary and sub-secondary education levels in the entire Europe and an important part of main curriculum. The period of time that is allocated to physical education is approximately equal to a time less than 10% of total education time, while such period of time is only equal to about half of the time allocated to the math course. It is observed that physical education courses are paid more attention in European countries, but they are not given due importance in Turkey and generally considered as “idle class”. It is seen that, just like in Turkey, physical education courses are not an alternative solution to obesity in Europe as well. The failure to attach importance to physical education courses in Turkey also causes significant problems in developing athletes. One out of 8 persons develops as athlete in European countries on the average, while this rate is one out of 115 persons in Turkey.

Keywords
Physical Education and Sports, Education, Physical Activity.