GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDEKİ GÜREŞÇİLERİN SERBEST ZAMAN TATMİN DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Investigation of the free time satisfaction levels of wrestlers in Southeastern Anatolia in terms of various variables )

Yazar : Nevzat DİNÇER   - Ertan ÇELİK  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 407-428


Özet
Bu çalışmanın amacı; Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki Güreşçilerin Serbest Zaman Tatmin Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesidir. Araştırmaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerden Batman, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin illerinde bulunan yıldızlar ve gençler kategorilerindeki 240 erkek sporcu yer almaktadır. Bu araştırmada önce mevcut literatür taraması yapılmış ve konuyla ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırmanın verileri, araştırmaya katılan bireylerin serbest zaman tatmin düzeylerini belirlemek amacıyla Beard ve Ragheb (1980)’in geliştirdikleri, Karlı ve ark. (2008)’nın geçerlilik güvenirlilik çalışmalarını yaparak Türkçeye çevirdikleri “Serbest Zaman Tatmin Ölçeği” (SZTÖ) ile ölçülmüştür. Bu ölçek 39 sorudan ve psikolojik (8 madde), sosyolojik (8 madde), rahatlama (4 madde), fizyolojik (6 madde), estetik (4 madde) ve eğitim (9 madde) olmak üzere 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Serbest zaman tatmin ölçeği toplam puanlarına ait güreş stili, millilik derecesi ve güreşte yaş kategorisi değişkenlerine göre Independent Samples T-Testi, çoklu karşılaştırmalarda ise Tek Yönlü Varyans analizi kullanılmıştır, farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığının tespit edilmesinde ise Post Hoc testlerden Tukey HSD kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0,05 olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Serbest zaman, Güreş, Rekreasyon.

Abstract
The aim of this study is ; investigation of the wrestlers free time satisfaction levels in terms of various varialdes in southeastern Anatolia region. 240 male athletes in the stars and youth categoriya in Batman, Siirt, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep and Mardin provinces are take part in this investigation. İn study fırst cusrent literature sconning was made and information about the subject was given. The data of the study is measwed with the eye free time satisfaction scale (sztö) developed by Beard and Raghep in orde to determine satisfaction levels of the participants this scale consists of 39 items and 6 sub dimonsions (8 items), socidagical (8 items), relaxation (4 items), physiological (6 items), asthetics (4 items), and and education (9 items) indepetent sample t tes was wed for free time satisfaction scale total score, one-way anova was used in multible comparisons and tukey HSD was used in the post Hoc tests in order to determine the differences signifronce level was accepted as 0,05

Keywords
Free time, Wrestling, Recreation.