YEREL YÖNETİMLERDE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ: BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
(Urban Informatıon Systems ın Local Governments: An Analysıs from Metropolıtan Munıcıpalıtıes )

Yazar : Ahmet ÖZASLAN   - Elvettin AKMAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 230-276


Özet
Günümüzde hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağlamış olduğu olanaklar ekonomik, toplumsal ve yönetsel alanda hizmet sunumunu kolaylaştırmaktadır. Büyükşehir belediyeleri de hem artan görev ve sorumlulukları hem de kenti daha iyi yönetmek adına teknolojik gelişmeleri takip etmek ve uygulamak durumundadırlar. Gelişen teknolojinin bir ürünü olan Kent Bilgi Sistemleri (KBS) de hızlı kentleşmenin yarattığı sorunların çözümü için büyükşehir belediye yönetimlerine önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) kent temelindeki bir uygulaması olan KBS, kente ait grafik ve sözlü verinin uygun bir mekânsal bilgi üretimine aktarılarak verinin toplanması ve sunulmasını ifade etmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı, bilişim teknolojisinin yerel yönetimlere aktarılmasıyla ortaya çıkan KBS’nin büyükşehir belediyelerinde ki mevcut durumunu analiz etmektir. Bu amaç kapsamında iki ayaktan oluşan bir araştırma yapılmıştır. İlk olarak, nitel araştırma yöntemlerinden içerik çözümlemesi ve ikinci olarak da görüşme tekniği kullanılarak çalışma desteklenmiştir. Otuz büyükşehir belediyesinin resmi internet sitelerinden kent rehberine yönelik sundukları hizmetlere ve CBS/KBS şube müdürlükleriyle yapılan görüşmede büyükşehir belediyelerinin KBS uygulamalarına ilişkin araştırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yerel Yönetimler, Büyükşehir Belediyesi, Teknoloji, Kent Bilgi Sistemleri.

Abstract
Today, the opportunities provided by rapidly developing information and communication technologies facilitate the provision of services in economic, social and administrative areas. Metropolitan municipalities have to follow and implement technological developments in order to better manage the increasing duties and responsibilities as well as the city. Urban Information Systems (UIS), which is a product of developing technology, provides great convenience to metropolitan municipal administrations for the solution of the problems caused by rapid urbanization. UIS, which is an urban-based application of the Geographic Information System (GIS), refers to the collection and presentation of the data by transferring the graphical and verbal data of the city to a suitable spatial information production. In this context, the aim of the study is to analyze the current state of the UIS emerged through the transfer of information technology to the local governments, in metropolitan municipalities. A study consisting of two phases has been conducted within the scope of this aim. The study was firstly supported by content analysis from qualitative research methods and secondly by using the interview technique. The research was conducted on the services provided by thirty metropolitan municipalities in terms of the city guide on their official internet websites, and on the UIS applications of the municipalities by interviews with the GIS/UIS department directorates.

Keywords
Local Governments, Metropolitan Municipality, Technology, Urban Information Systems.