SÖYLEM GELİŞTİRME: “TÜRK ÇOCUĞUNUN KİTABI ALTIN IŞIK"
(Development of Dıscourse: “Turkısh Chıldren's Book Altın Işık" )

Yazar : Neslihan KARAKUŞ   - Celile EREN ÖKTEN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 681-703


Özet
Sözlü gelenekte doğan masallar dilden dile aktarılarak yaşamaya devam eder. Hikâye ederken de masal anlatıcısının birtakım kalıpları kullanması gerekir. Kullanılan bu motifler masal kahramanlarına birçok ayrıcalık tanır ve anlatıcının hafızasında c¸agˆrıs¸ımlara yol açarak masalın gelenekte yaşatılmasına yardımcı olur. Araştırma kapsamında; Türk ilim ve fikir hayatında derin izler bırakan, cumhuriyetin toplum yapısının şekillenmesinde çocuğun eğitimine önem veren Ziya Gökalp’in düşünceleri üzerinden Altın Işık kitabının içerisinde yer alan masallar incelenmiştir. Nitel araştırma modeli kullanılarak şekillendirilen bu çalışmada doküman incelemesi ile veriler toplanmıştır. MEB tavsiyeli 100 temel eser arasında bulunan bu kitaptaki millî ve manevi motiflerin MEB ders kitaplarındaki masallarla karşılaştırması yapılmıştır. Çocuk eğitiminde değişen algılar ve hedefler saptanmıştır. Kimlik oluşmasında önem arz eden bu motiflerin günümüze aktarılmasında bu masal metinlerinin yeniden uyarlanması teklif edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Millî ve manevi motifler, masallar, metin uyarlama, Ziya Gökalp

Abstract
Tales born in oral tradition continue to live in the language. When telling a story, the storyteller must use some patterns. These motifs give many tales to the fairy tale heroes and cause the narrator to associate the memory with tradition in his memory. In this research, the tales in the book Golden Light (Altın Işık) from Ziya Gökalp's thoughts were examined. Ziya Gökalp emphasized child education for shaping of society and had been a significantly influential figure at his era’s Turkish science and ideology. Data were gathered through descriptive survey method, which was based on qualitative research model. Golden Light (Altın Işık) has been recommended by Ministry of National Education (MoNE) for primary schools as a must read book among the 100 masterpieces. National and moral motifs, which were found in this book, were compared with the ones found in course books published by MoNE. Moreover, variable perceptions and objectives in child education were determined. Readaptation of these fairy tale texts was proposed in terms of adjusting these motifs to today’s understanding which is crucially important for constructing identity.

Keywords
National and moral motifs, fairy tales, text adaptation, Ziya Gökalp