ÖĞRETMENLERİN OKUL BİNALARININ FİZİKSEL KOŞULLARINA İLİŞKİN ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
(Investıgatıng Teacher Perceptıons on Physıcal Condıtıons of School Buıldıngs in Terms of Some Varıables )

Yazar : Abidin DAĞLI   - Gülsen GENÇDAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 38-69


Özet
Bu araştırmanın amacı, kamu ilkokullarında görevli öğretmenlerin bulundukları okul binalarının fiziksel koşullarına ilişkin algılarının bazı değişkenlere göre anlamlı bir fark oluşturup oluşturmadığını saptamaktır. Araştırmanın evrenini, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, Diyarbakır İl merkezinde bulunan 92 ilkokulda görevli 2450 öğretmen, örneklemini ise, evrenden random yöntemi ile seçilen 27 okul ve bu okullarda görevli 534 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada, Çağlayan ve Yılmaz (2011) tarafından geliştirilmiş olan “Okul Binaları Ölçeği’’ kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan bazı önemli bulgular şöyle sıralanabilir: Araştırmaya katılan öğretmenlerin okul binalarına ilişkin algılarının ortalaması tüm ölçek için (X=2,99), “Kısmen Yeterli” düzeyinde saptanmıştır. Öğretmenlerin okul binalarının fiziksel koşullarına ilişkin algıları arasında cinsiyete göre sadece “bakım ve güvenlik”, medeni durum ve öğrenim durumuna göre ise tüm boyutlarda anlamlı bir fark saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, okul binaları, okul binalarının fiziksel koşulları.

Abstract
The aim of this study is to determine the physical conditions of school buildings according the perceptions of teachers in primary schools. The research population consists of 2450 teachers from 92 primary schools in the central district of Diyarbakır in the academic year of 2017-2018. The data collection instrument was applied to randomly selected 534 teachers from 27 schools. In this study “School Buildings Scale" developed by Çağlayan and Yılmaz (2011) was used. The level of significance was 0.05. Some important findings of the study are listed below: For the whole scale, the mean of the physical conditions of school buildings according the perceptions of teachers (X = 2.99; Partially Sufficient) was determined. There was a significant difference among the teachers' perceptions about the physical conditions of the school buildings according to gender only in dimension of ”care and safety” but according to the marital status and educational status, there was a significant difference in all dimensions.

Keywords
Primary school, school buildings, physical conditions of school buildings.