GÜNCELLENEN 9. SINIF TARİH ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTABI HAKKINDA TARİH ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
(History Teachers' Views on the Updated 9th Grade History Curriculum and History Textbook )

Yazar : Meliha KÖSE   - Fatma TÜRKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : XXXVII-2
Sayfa : 152-185


Özet
Talim Terbiye Kurulunun 17.07.2017 tarih ve 90 sayılı kararı ile ortaöğretim tarih programları güncellenmiştir. 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında yeni hazırlanan 9. Sınıf tarih ders kitabı ve programı kullanılmaya başlanmıştır. Türk eğitim sisteminde temel kaynak olarak ders kitapları önemli bir yere sahiptir. Bu araştırmanın amacı yeni bir anlayışla hazırlanan 9. sınıf tarih öğretim programı ve tarih ders kitabı ile ilgili tarih öğretmenlerinin görüşlerini almaktır. Bu şekilde güncellenen tarih programı ve ders kitabı ile ilgili öğretmenlerin karşılaştığı olumlu ve olumsuz yönleri ortaya çıkarmaktır. Güncellemelerin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmektir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Verileri elde etmek için yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı içerisinde, Ankara ilinde 22 tarih öğretmeni ile görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucuna göre güncellenen 9. sınıf tarih programı ve ders kitabı çok fazla sorun içermektedir. Ayrıca bazı öğretmenlerin, yeni tarih programlarının felsefesi ve yaklaşımına yabancı oldukları anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarih, Ders Kitabı, Öğretim Programı, Tarih Öğretmeni

Abstract
Secondary education history curriculums were updated by the Board of Education in accordance with decision dated 17.07.2017 and numbered 90. The updated 9th grade history textbook and curriculum started to be used in 2017-2018 school year. Textbooks have an important place as main sources in the Turkish education system. The aim of this research is to take the history teachers' views on the 9th grade history curriculum and the history textbook prepared with a new approach. In this way, that is to reveal the positive and negative aspects of the updated 9th grade history curriculum and textbook encountered by the history teachers. It is to determine whether the new approach in history teaching has reached its goal. In this qualitative study, semi-structured interview form was used for collecting the data. in 2017-2018 school year, the 22 history teachers from Ankara were interviewed. The interviews were recorded, transcribed, and data was analysed using the content analysis method. According to the study, 9th grade history curriculum and the history textbook have many problems. It can also be said that some teachers do not know the philosophy and approach of new history curriculum in deatils.

Keywords
History, Curriculum, History Curriculum, History Teacher