MODERN DÖNEM HRİSTİYAN ARAP ŞAİRLERİN ŞİİRİNDE HZ. MUHAMMED
(Prophet Muhammad in the Poetry of Christian Arab Poets in the Modern Period )

Yazar : Ahmet ABDÜLHADİOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 552-600


Özet
Klasik dönemden modern döneme uzanan süreç içinde Arap şiirinin en önemli konularından biri Hz. Peygamber’in methi konusudur. İslam öncesi dönemden başlayarak, modern döneme varıncaya kadar Hz. Muhammed birçok şair tarafından övülmüştür. Hz. Muhammed’in övüldüğü şiirlerin içinde en dikkat çekici olanları, özellikle mehcer edebiyatının önde gelen Hristiyan Arap şairlerinin farklı sebeplerle yazdıkları şiirlerdir. Bu şairlerden bir kısmı, Hz. Muhammed’i, Arapları cehalet ve karanlıktan aydınlığa ve medeniyete kavuşturan bir lider; İslam’ı Arap ülkelerinin içinde bulunduğu buhranlardan kurtaracak bir din olarak görmüş, bir kısmı ise milliyetçilik, kadim Arap kültürüne duyulan özlem, toplumsal değerlere sahip çıkma isteği gibi sebep ve saikalarla Hz. Peygamber’i öven şiirler yazmışlardır. Bu makalede, gerek mehcer edebiyatı şairlerinden, gerekse farklı Arap ülkelerindeki şairlerden Hz. Muhammed’e methiyeler yazan Hristiyan Arap şairlerin şiirlerine ve bu şiirleri yazma sebeplerine değinilecektir.

Anahtar Kelimeler
Hz. Muhammed, Medih, Mehcer Edebiyatı, Hristiyan Şairler.

Abstract
From classical to modern period, one of the most important subjects of Arab poetry is the eulogy of the Prophet. From the pre-Islamic period until the modern period, Prophet Muhammad was praised by many poets. The most remarkable of the poems in which Mohammed has been praised, are especially the poems written for different reasons by the prominent Christian Arab poets of the mahjar literature. Some of these poets see Prophet Muhammad as a leader who has restored Arabs from ignorance and darkness to light and civilization; and see Islam as a religion that would save the Arab countries from the depressions, and some of them have written poems to praise Prophet Muhammad due to reasons and motives such as nationalism, longing for the ancient Arab culture, and the desire to protect social values. This article deals with the poems of Christian Arab poets among poets of mahjar literature as well as poets in different Arab countries, and their reasons for writing these poems.

Keywords
Prophet Muhammad, Praise, Mahjar Literature, Christian Poets.