ESKİ MEZOPOTAMYA VE YAHUDİLİKTE YEDİ SEMBOL VE HAYIR HATEMİ
(Seven Symbols and Khatam in Ancient Mesopotamia and Judaism )

Yazar : Azize UYGUN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 601-626


Özet
Semboller gizemli olmakla birlikte tüm insanlara aynı dilde hitap eden, anlatmak istediği şeyi en sade ve en doğal şekilde ifade eden işaretlerdir. Semboller gizemlidir ve gizemli olan, bilinmeyen olağanüstü güce sahip olan olarak görülmüştür. Sembollerin anlaşılabilmesi veya doğru okunabilmesi için ait olduğu kültürel sürecin bilinmesi gerekmektedir. İnsanoğlunun zaman içinde gelişen ihtiyaçları paralelinde sembol bir iletişim aracı olmuştur. Sembollerin kökenlerine inilerek anlam, biçim ve özelliklerinin ortaya konulması, geçmiş ile günümüz sembol kültürü arasında bir köprü kurulması gerekmektedir. Makale günümüz insanları tarafından ruhsal varlıklarla iletişimin gizli bir dili olarak da görülen mühürlerin halk arasında en meşhurlarından biri olan ve yaygın olarak büyü işlemlerinde kullanılan hayır hateminin/mührünün antik dönemdeki örnekleri ve o dönemin tanrı inancıyla olan bağlantısını ve bu sembollere inancın insanı muhtemel bir politeist tanrı inancının içine sürükleyip sürüklemediğini ve İslam kültürüne geçiş için bir köprü niteliğindeki Yahudi kültüründeki yerini incelemeye çalışacaktır.

Anahtar Kelimeler
Büyü, Mezopotamya, Yahudilik, Hatem, Yedi Sembol

Abstract
With being symbols are mysterious, they are seals that express what they want to tell with the most simple and natural way and they speak all the people in the same language. The symbols are mysterious and it is seen as the something mysterious and has an unknown extraordinary power. In order to understand the symbols or to read them correctly, the cultural process to which they belong must be known. Symbols have been a communication tool in parallel with the needs of mankind in time. It is necessary to reach the origin of the symbols to discover their meaning, form and characteristics, and to establish a bridge between past and present symbol culture. The article deals with examples in the antiquity of the khatam/seal, which is widely used in magical works and one of the most famous among the people of seals which is known as a secret language of communication with spiritual beings by people of today and this article will try to examine the connection of the symbols with the belief in the god and whether these symbols drag the human into a possible polytheist faith and the place in Jewish culture as a bridge to the transition to Islamic culture.

Keywords
Magic, Mesopotamia, Judaism, Khatam, Seven Seals