SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN PERSPEKTİFİNDE ORTAOKULLARDA VATANDAŞLIK EĞİTİMİNDE YAŞANAN SORUNLAR
(Problems in Citizenship Education in Secondary Schools in the Perspective of Social Studies Teachers )

Yazar : Özcan EKİCİ   - İbrahim Fevzi ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 85-116


Özet
Eğitim politikalarıyla şekillenen Vatandaşlık eğitimi ile bireylere istenilen tutum ve davranışlar kazandırılarak, bireyin aktif bir vatandaş olması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın amacı Diyarbakır ilindeki ortaokullarda görev yapan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin, Vatandaşlık eğitimine ilişkin ders içinde yaşadıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlara ilişkin önerilerde bulunmaktır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması ile şekillenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Diyarbakır ilinde yer alan ortaokullarda 2016-2017 yılında görev yapan 97 Sosyal Bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubunu oluşturan Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin vatandaşlık eğitimine ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla 5 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerden elde edilen verileri analiz etmek için içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda ders içinde verilen vatandaşlık eğitimi ile ilgili kazanımların toplumsal algıdaki farklılıklardan dolayı (vergi verme, elektrik ve su tüketimi, kaçakçılık) öğrenciler tarafından benimsenmediği, ayrıca yaşanan bölgesel sorunlar ve toplum içi güvensizliğin vatandaşlık eğitimini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Vatandaşlık, Vatandaşlık Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi

Abstract
Citizenship education, which is shaped by the education policies, aims to provide individuals with the desired attitudes and behaviors and to become an active citizen. The main aim of this research to identified the problems during the lesson related to citizenship education which social studies teachers who work in the second step of primary education in Diyarbakır have and make suggestions about these problems. Research has been shaped by case study which is one of qualitative research methods. The study group of research consist of 97 social studies teachers working in the second step of primary education in the province of Diyarbakır in the 2016-2017 school year. The semi-structured interview form, consisting of 5 open-ended questions, was used to determine the opinions of the Social Studies teachers on the citizenship education. Content analysis was performed to analyze the data obtained from the teachers. As a result of the findings, it was concluded that the achievements related to citizenship education given in the course due to the differences in social perception (taxation, electricity and water consumption, smuggling) were not adopted by the students, and the regional problems and community insecurity affected the citizenship education negatively.

Keywords
Citizenship, Citizenship Education, Social Studies Education