ERKEN İNGİLİZ REFORMASYONU ve LOLLARD HAREKETİ
(Early English Reformation and the Lollard Movement )

Yazar : Tarık Tolga GÜMÜŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 528-551


Özet
Bu makale John Wycliff’in fikirleri ve onun takipçileri olan ve kendilerine Lollard denen hareketin İngiliz ve Avrupa toplumları üzerine olan etkisini tartışmaktadır. Kısa bir giriş bölümünden sonra makalenin ilk bölümü John Wycliff’in kısa hayatını değerlendirmektedir. Daha sonraki bölümde Wycliff ile lollard hareketinin gelişim süreci incelenmektedir. Bu bölümde Wycliff’in Oxford’da nasıl popüler hale geldiği ve düşüncelerinin İngiliz orta sınıfı ve alt aristokrasisinde nasıl yayıldığı irdelenmektedir. Takip eden bölümde Lollardların teolojik doktrinleri ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Daha sonra Lollard hareketinin İngiliz toplumu üzerindeki etkileri incelenmektedir. Bu çalışmaya göre her ne kadar John Wycliff’in düşünce hareketi toplumun geneli tarafından benimsenmemiş ve Lollard hareketi aristokrasinin üst sınıfına mensup kişilerce korunulmaya çalışılmasına rağmen yasaklanmış olsa da İngiliz toplumunu edebiyattan toplumun yapılanışına ve hatta reformasyonun İngiltere’deki gelişimine kadar birçok alanda etkilemiştir. Ayrıca Lollard hareketi ve John Wycliff’in fikirlerinin etkileri sadece İngiltere ile sınırlı kalmamış, İskoçya ve Doğu Avrupayı da içine almıştır. Doğu Avrupa’da Hussitler Lollardların uzantılarıdırlar.

Anahtar Kelimeler
Lollard Hareketi, İngiliz Reformasyonu, Anglikanizm

Abstract
This study discusses the impact of John Wycliff’s ideas and the Lollard movement, the followers of Wycliff, on the Britain and the Europe in general. After a brief introductory part, the first part of the paper gives a brief sketch of Wycliff’s life. The following section evaluates the development of the Lollard movement and Wycliff’s ideas. This section also evaluates how Wycliff’s ideas became popular in Oxford and how his ideas became widespread in the lesser aristocracy and the middle class in England. Then, the theological doctrines of the Lollards are investigated in detail. The following section evaluates the impact of the Lollard movement to the English society. This study suggests that although the ideas of John Wycliff were not accepted by the majority of the society and although the movement was prohibited by the political power in spite of the patronage of the higher aristocracy, the movement affected many parts of the English society from literature to the construction of the society even to the development of the reformation in the English society. In addition, the Lollard movement and the ideas of John Wycliff were not limited to England alone but Scotland and Eastern Europe were also affected. Hussites are the Eastern Europe’s counterparts of the Lollards.

Keywords
Lollard Movement, English Reformation, Anglicanism