ANADOLU SELÇUKLU ŞEHİRLERİNDE GÜNLÜK YAŞAM
(Daıly Lıfe in The Cıtıes of Anatolıa Seljuqs )

Yazar : Seher KARADAĞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 421-460


Özet
Günlük yaşam, sözlük anlamıyla belirli bir gün içinde olan, o güne ait, her gün yapılan, her gün olan rutin şekilde devam eden eylemleri anlatır. Günlük yaşam çalışmaları, insanoğlunun her türlü eylemini kapsamaktadır. İnsanların yaşamlarını devam ettirmek için yaptıkları ekonomik faaliyetler, iş bölümü, gelir dağılımı, sosyal ilişkileri, kullandıkları her türlü araç gereçler ve daha birçok şey günlük yaşam çalışmalarının konusu olabilir. Üst üste yaşadığı istilalardan dolayı yıkıma uğrayan Bizans şehirleri, Selçuklu sultanlarının askeri başarıları, iskân faaliyetleri ve iktisadi politikaları sayesinde tekrar canlanmıştır. XII. ve XIII. yüzyıllar Türkiye Selçuklu şehirlerinin kurulduğu, imar faaliyetlerinin hız kazandığı bir dönemdir. Doğu ülkelerinden gelen şehirli sanatçı, zanaatkar, din adamı ve alimler bu şehirlere yerleşmiş, yerli halk ile kaynaşarak Türkiye Selçuklu şehirlerinin renkli çehresini oluşturmuşlardır. Bu çalışma, Türkiye Selçuklu şehirlerinin değişen fiziki ve toplumsal yapısı içerisindeki günlük yaşamı araştırmaktadır. Bu amaçla öncelikli olarak Türkiye Selçuklu şehirlerinin toplumsal yapısı, nüfusu ve sosyal tabakaları hakkında bilgiler verilmiştir. Türkiye Selçuklu şehirlerindeki mekânlarda, sosyal sınıfların günlük yaşamı tarihi kaynaklar ışığında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Selçukluları, günlük yaşam, Türkiye Selçuklu şehirleri

Abstract
Daily life refers to the routines that are routinely carried out every day of the day, which are in a certain day in a literal sense. Daily life studies include all kinds of actions of human beings. The economic activities that people do to sustain their lives, the division of labor, the distribution of income, their social relations, the tools they use and many other things can be the subject of daily life. The Byzantine cities, which were destroyed due to the invasion of each other, were revived by the military achievements of the Seljuq sultans, the settlement activities and economic policies. XII. and XIII. Turkey was founded centuries of Seljuq city, which is a period of accelerated development activities. urban artists from Eastern countries, artisans, scholars and clergymen settled in this city, merging with indigenous peoples Turkey have created the colorful face of the Seljuq city. In this study, Turkey is researching everyday life in a changing physical and social structure of the Seljuq city. For this purpose, primarily the social structure of Turkey Seljuq city, are given information about the population and social strata. In the light of historical sources, daily life of Turkey Seljuqs was examined.

Keywords
Turkey Seljuqs, Daily life, cities of Turkey Seljuqs