NİETZSCHE VE HEİDEGGER’İN ALMAN FAŞİZMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE DAİR BİR İNCELEME
(Investıgatıon on The Effects of Nıetzsche and Heıdegger on German Fascısm )

Yazar : Hatice Sevgi ZENGİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 226-246


Özet
Literatürde faşizm, özellikle Alman faşizmi örneği üzerinden incelenen bir ideoloji olarak önemlidir. Alman siyasi tarihinde faşizmin yükselişini açıklamak için farklı dinamikler dikkate alınarak analizler yapılmaktadır. Bu çalışmada Nazi ideolojisinin felsefi kökleri ile sınırlı bir inceleme yapmak amaçlanmıştır. Faşizmin felsefi arka planının incelenmesinde Fichte, Nietzsche ve Heidegger dikkate alınarak bu filozofların Nazizm ile aralarındaki ilişki açıklanmaya çalışılmıştır. Fichte ile Nietzsche’nin Nazizmi besleyen düşünceleri faşizmin özellikleri açısından değerlendirildikten sonra Heidegger incelenmiştir. ‘Faşizmin filozofu’ olarak Heidegger’in düşünceleri ile Hitler’in düşünceleri arasındaki paralellikler analiz edilerek Alman faşizminin felsefi ve tarihsel köklerini tartışmaya açmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Fichte ile Nietzsche’nin faşizmi hazırlayan ve besleyen düşünürler olduğu, Heidegger’in ise Nazizmi inşa edici ve destekleyici bir filozof olduğu tezi öne sürülmüştür. Bu makalede Alman faşizmine özgü kavramların arka planı, Alman felsefesi içinden değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Nazizm, anti-Semitizm, milliyetçilik, Alman romantizmi, organik devlet.

Abstract
In the literature, fascism is especially important as an ideology which is studied through the example of German fascism. Analyzes taking into account different dynamics in order to explain the rise of fascism in German political history. In this study, it is aimed to make a limited examination with the philosophical roots of Nazi ideology. Fichte, Nietzsche and Heidegger were considered in the study of the philosophical background of fascism and the relationship between these philosophers and Nazism was explained. Fichte and Nietzsche's ideas that nourish Nazism were evaluated in terms of the features of fascism, Heidegger was examined after them. It was aimed to discuss the philosophical and historical roots of German fascism by analyzing the parallels between Heidegger's ideas and Hitler's ideas. In this context, it was proposed that Fichte and Nietzsche were thinkers who prepared and fed fascism, and Heidegger was a constructive and supportive philosopher of Nazism. In this article, the background of the concepts of German fascism is evaluated within the framework of German philosophy.

Keywords
Nazism, anti-Semitism, nationalism, German romanticism, organic state.