BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ REKREASYONEL ETKİNLİKLERE KATILIMINA ENGEL OLAN FAKTÖRLER (FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)
(The Factors Whıch Prevent Physıcal Educatıon and Sport Instructor Candıdate from Joınıng Recreatıonal Actıvıtıes (Fırat Unıversıty Example) )

Yazar : Eyyup NACAR   - Atalay GACAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 117-134


Özet
Bireylerin yaşam kalitesi toplum içinde sağlanan boş zaman hizmetleriyle artar. Rekreasyon daha dolu ve anlamlı bir yaşam için bir araçtır. Bu hizmetlerin gelecek nesiller yetiştirecek olan öğretmenlere üniversiteler tarafından sunulmasın önemi bilinmektedir. Bu düşüncelerden yola çıkarak çalışmamızda beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının, rekreasyonel etkinliklere katılımının önündeki engelleri öğrenci algısına göre bazı değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında; Fırat Üniversitesi 2018-2019 öğretim yılında, beden eğitimi ve spor öğretmenliği ile antrenörlük, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerinden pedagojik formasyon alarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği sertifikası ile öğretmen adayı olma hakkı kazanan 308 kişiden, tesadüfi örneklem metodu ile seçilen ve araştırmaya gönüllü olarak katılan 182 öğretmen adayı araştırmamızın örneklem gurubunu oluşturmaktadır. Çalışmada kullanılan veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcılarının kişisel bilgilerini tanımlamaya yönelik sorulara, ikinci bölümde ise Alexandris ve Carrol tarafından geliştirilen, Ölçeğin Türkçeye geçerlik ve güvenirlik çalışmasını Karaküçük ve Gürbüz tarafından yapılan, toplam 6 alt boyut ve 27 maddeden oluşan “Boş Zaman Engelleri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizlerin yapılmasında SPSS paket istatistik programı kullanılmıştır. SPSS yardımıyla frekans dağılımı, aritmetik ortalama, yüzdeler, t testi ve One -Way Anova, anlamlı farklılık çıkan sonuçlarda ise farklılığın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Tukey test sonuçlarından faydalanılmıştır. Çalışmada hata düzeyi (p<0,05) olarak alınmıştır. Araştırmamız sonucunda; Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının cinsiyet ve öğrenim gördüğü bölüm değişkenine göre rekreasyonel etkinliklere katılmama nedenleri dağılım düzeyleri alt boyutları incelendiğinde anlamlı farklılık gözlenmemiştir p>0,05. Yaş ve Boş Zaman Etkinlik Alanı değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir p<0,05. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Rekreasyonel etkinliklere katılmama nedenleri alt boyutları incelendiğinde; Tesisler/Hizmet alt boyutunun, Bireysel Psikoloji, Bilgi Eksikliği, Arkadaş Eksikliği, Zaman, İlgi Eksikliği alt boyutlarından daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Araştırmamız sonucunda üniversitedeki tesislerin ve tesis hizmetinin katılımcılar açısından yetersiz görülmesi, rekreatif etkinliklere katılmama nedenlerin en büyük sebebi olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beden Eğitimi ve Spor, Öğretmen, Pedagojik Formasyon, Rekreasyonel Etkinlik.

Abstract
The quality of life of individuals increase with the help of free time services that is provided in the society. Recreation is a tool that is more meaningful and filled for the life. The impoortance of submitting these services to the teachers who will bring up the prospect generations is known by the universities. Based on these considerations, In this study, it is aimed to scrutinize for the obctacles that hinder from participating recreational activitires in terms of some variations according to the student’s perceive by the candidates of Physical Education and Sport Insructor. In the scope of investigation; In the school year of 2018-2019 , those deserving Instructor Nominee from 308 people, selected by random sampling method, who belongs to Physical Education, Sport Instructor, coaching, Sports Management and Recreation Departmants by taking pedagogical formation account for 182 Instructor Nominees, willing to participate for inveestigation, and form our sample group. Data collection tool which is used in the research consists of two sections. In the first section, participants’ individual knowledge are intended to explain. In the second section, Being formed 6 sub dimensions and 27 articles, ‘’Leisure Barriers’’ scale developed by Alexandris and Carrol and of validity and reliability studies done by Karaküçük and Gürbüz has been utilized. SPSS package statistics program has been used for analyzes obtained from the research. Frequency distribution, arithmetic average, percentages, t test and One -Way Anova are used for the results by means of SPSS, while on the significant differences in results Tukey test are benefited to determine the differences among which groups. Fail level is taken as (p<0,05). In consequence of our study, Physical Education and Sport Insructor candidate’s sex and education studied according to the department variable not participating the activities has not been observed with meaningful difference when distribution level of sub dimensions analyzed (p>0,05.) Significant differences were observed according to age and leisure activity area variables (p<0,05.) When Physical Education and Sports Teacher Candidates not participating in recreational activities are examined, Facilities / Service sub-dimension are observed much higher than Individual Psychology, lack of Knowledge, lack offFriends, time, interest deficiency sub-dimensions In consequence of our study, the inadequacy of facilities in the university and facility service in terms of participants,are regarded as one of the biggest reasons for not participating in recreational activities

Keywords
Physical Education and Sport, Teacher, Pedagogical Formation, Recreational Activity.