GERÇEKÇİ MATEMATİK EĞİTİMİ YAKLAŞIMININ ÖĞRENCİLERİN BAŞARILARINA VE MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİ: DİZİLERİN ÖĞRETİLMESİNDE GME UYGULAMASI
(The Effect of Realıstıc Mathematıcs Educatıon Approach on Students' Achıevement and Attıtude Towards Mathematıcs: Applyıng Rme in Teachıng of Sequences )

Yazar : Selahattin IŞIK   - Bilal ALTAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 61-85


Özet
Bu çalışmada 11. Sınıf diziler ünitesinin Gerçekçi Matematik Eğitimi etkinlikleriyle öğretiminin öğrenci başarısına ve öğrencinin matematiğe karşı tutumuna etkileri araştırılmıştır. Çalışmada ön-son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 2015-2016 öğretim yılında Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir lisenin 11. sınıflarında okuyan toplam 50 öğrenci ile yapılmıştır. Deney grubunda (n=25) Gerçekçi Matematik Eğitimi destekli öğretim, kontrol grubunda (n=25) ise mevcut öğretim uygulanmıştır. Veriler Denkleştirme testi, Ön-Son Başarı Testi ve Matematik Tutum ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi Nonparametrik test olan Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi ile yapılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda, gerçekçi matematik eğitimi ile öğrenim gören deney grubu öğrencileri ile mevcut öğretime devam edilen kontrol grubu öğrencilerinin arasında deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Gerçekçi matematik eğitimi, diziler, başarı, matematiğe karşı tutum

Abstract
In this study, the effects of teaching 11th grade sequence unit with Realistic Mathematics Education activities on student achievement and student's attitude towards mathematics were investigated. Semi-experimental pattern with pre-post test control group was used in this study. This study was conducted with 50 students that are studying in the 11th grade of a high school in Malatya (Turkey) in 2015-2016 academic year. The Realistic Mathematics Education supported teaching model was applied to the experimental group (n = 25), where the current teaching was applied to the control group (n = 25). Data were collected by equalization test, pre-final success test and Mathematics attitude scale. The data were analyzed with the nonparametric Mann Whitney U and Wilcoxon Signed Ranks tests. As a result of the findings obtained, it was determined that there was a significant difference between the experimental group students studying with realistic mathematics education and the control group students who continued their education.

Keywords
Realistic Mathematics Education, Sequence, Achievement, Attitude