FARKLİ LİGLERDEKİ KADİN ve ERKEK FUTBOLCULARİN FİZİKSEL BENLİK ALGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Examınatıon Of Physıcal Self-Perceptıon Levels Of Male And Female Soccer Players From Varıed Leagues )

Yazar : Mustafa KARADAĞ   - Gülşen EFE ARPA - Mustafa KARADAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 135-153


Özet
Bu çalışmada: farklı liglerdeki kadın ve erkek futbolcuların fiziksel benlik algı düzeylerinin belirlenmesi ve ligler açısından farklılıkların tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evereni İstanbul ve Kocaeli illerinde farklı amatör ve profesyonel liglerde oynayan kadın ve erkek futbolculardan oluşurken, örneklem grubumuzu ise tesadüfi yöntemle seçilmiş futbol kulübü takımlarından 100 kadın ve 300 erkek futbolcu (Amatör Lig, Süper Lig, Profesyonel 3. 2. ve 1. Lig, BAL) toplam 400 futbolcu oluşturmaktadır. Araştırmada Fox (1990) tarafından geliştirilmiş ve Türkiye’ye uyarlama çalışması, Aşçı vd. (1995) tarafından yapılmış olan “Kendini Fiziksel Algılama Envanteri” kullanılmıştır. Araştırmada eldinilen verilerin analizi için SPSS istatistik paket programı kullanılmıştır. Verilere ilişkin tanımlayıcı istatistiki analizler yapılmıştır. Hipotezlerin test edilmesi amacıyla ANOVA testi uygulanmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmeleri sonucunda kadın futbolcuların yaşları, oynadığı lig, futbol oynama yılı ve eğitim durumları ile beden algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık yoktur. Ancak boyları, lisans türleri ve kiloları ile beden algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Erkek futbolcuların lisans türleri, oynadıkları lig ve futbol oynama yılları ile beden algılama düzeyleri arasında anlamalı bir farklılık tespit edilmemiştir. Buna rağmen yaşları, boyları, kiloları ve eğitim durumları ile beden algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Futbolcuların beden algılama düzeyleri liglere göre incelendiğinde; süper lig ( =4,33), 1. lig ( =4,21) 2. lig ( =4.20), 3. Lig ( =4,16), bal ( =4,10), amatör ( =4,01) olarak belirlenmiştir Bu anlamda beden algılama düzeyi süper ligde oynayan futbolcularda daha yüksek düzeydedir. Dolayısıyla futbolcuların oynadığı lig düzeyi arttıkça beden algılama düzeyi de artmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Futbol, Lig, Cinsiyet, Fiziksel Benlik Algısı

Abstract
In this study: The aim was to detect physical self-perception levels of soccer players from varied leagues, and determine the differences from the perspective of leagues. While the target population of the study was composed of female and male soccer players, who play in varied amateur leagues (Amateur League, Super League, Professional 3. 2. and 1. League, BAL) from Kocaeli and Istanbul, the sample group was composed of 100 female and 300 male soccer players, in total 400 people, who were chosen randomly from different soccer clubs. In the study, "Self Physical Detection Inventory", developed by Fox and whose adaptation to Turkey was done by Aşcı vd. (1995), was used. For the data's, which were acquired from the study, analysis, SPSS program was used. Descriptive statistical analyzes were made related to data. To test the hypotheses ANOVA test was applied. As the result of evaluation of data, it is found that; there is no meaningful connection, relating female soccer players' ages, the leagues that they play in, how long they have played soccer, their educational status to their self body-perception levels. But there is a meaningful connection, relating their heights, licence types, weights to their self body-perception levels. For male soccer players, no meaningful connection is determined, relating their licences, the leagues that they play in, how long they have played soccer to their self body-perception levels. Nevertheless, a meaningful connection is determined, relating their ages, heights, weights, educational status to their self body-perception levels. When examined by league, soccer players' self body-perception levels are; Super League ( =4,33), 1. League ( =4,21), 2. League ( =4.20), 3. League ( =4,16), BAL ( =4,10), amateur ( =4,01). This shows that, body perception level is higher amongst players in Super League. Thereby, the higher the league the player is in, the higher the body perception level is.

Keywords
Soccer, League, Gender, Physical Self-Perception