MUHAMMED EMİN ER’in el-FAYDU’r- RABBANÎ Fİ İLMİ’l- ME‘ÂNÎ ADLI ESERİNİN BELAGAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
(Muhammed Emin Er’s Work Called El-Faydu’r- Rabbanî Fi İlmi’l- Me‘Ânî Investıgatıon By Rhetoric )

Yazar : Mustafa KESKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 741-765


Özet
Bu çalışma Osmanlının son döneminde doğmuş ve hayatı boyunca ilimle iştigal etmiş önemli ilmi şahsiyetlerden (ö.1905/2013) Seyda Muhammed Emin ER’in el-Faydu’r- Rabbanî fi İlmi’l Me‘Ânî adlı eserinin belagat açısından değerlendirilmesine ilişkindir. Çalışmada Seyda Muhammed Emin Er’in hayatı, şahsiyeti ve ilmi çalışmaları ile ilgili kısa bilgiler verilmiş, daha sonra Arap belegatının Me‘ânî kısmına dair telif edilen bu eserin incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu çerçevede eserin belagate olan katkısı incelenerek tahlil edilmiştir: Eserin muhtevası, konu tertibi, üslubu ve genel özellikleri incelenerek tespit edilmeye çalışılmıştır. Eserin dikkat çeken hususlarından biri müellifin eserinde kısa ve kolay bir üslup kullandığı görülmüştür. Bu durum eserin daha kolay anlaşılmasına vesile olmuştur. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar örnekler vasıtasıyla ortaya konulmuştur. Bu vesileyle konunun açıklığa kavuşturulması hedeflenmiştir. Yanı sıra belirlenen hususlar belagat ilminin daha geniş kaynaklarına başvurularak değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Bu değerlendirme neticesinde eserin öne çıkan özellikleri maddeler halinde sıralanmıştır. Çalışma neticesinde eser Arap Dili ve Belagati çerçevesinde değerlendirilerek alana kattığı katkıya ilişkin kanaatler ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Muhammed Emin, Belagat, Meanî, Beyan, Bedi, Değerlendirme

Abstract
This study is related to investigation of Seyda Muhammed Emin ER’s (ö. 1905/2013) one of the most important personal figures who was born in the last period of the Ottoman Empire and has been working with the science throughout his life, work called el-Faydu’r- Rabbanî fi İlmi’l Me‘Ânî in terms of rhetoric. In this study, Seyda Muhammed Emin Er’s life, personality and scientific studies given brief information about, afterwards this piece of work which was written about the Me‘ânî part of the Arabic rhetoric was examined and evaluated. In this context, the contribution of the work to the rhetoric is resolved by analyzing: The content of the work, subject composition, style and general features were tried to be determined by examining. One of the remarkable points of the work was that the author used a short and easy style in his work. This situation has been contribute to understanding the work more easily. The results obtained from the study were presented by examples. On this occasion, it is aimed to clarify the issue. In addition, the determined issues have been evaluated by referring to the wider sources of rhetoric. As a result of this evaluation, the outstanding features of the work are listed as substances. As a result of study, the work has been evaluated within the framework of Arabic Language and Rhetoric and the opinions about its contribution to the field that have been put forward.

Keywords
Muhammed Emin ER, Rhetoric, Meanî, Declaration, Bedi,