İBNU’L-ARABÎ VE TEFSİRİ AHKÂMU’L-KUR’AN
(İbnu’l-Arabî and His Exegesis/Quran Commentary Ahkâmu’l-Quran )

Yazar : Hüseyin ÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 668-710


Özet
Kur’an-ı Kerim, Allah tarafından insanları doğru yola ve hidayete erdirmek için Hz. Peygamber’e Cebrail vasıtasıyla indirilmiş olan mukaddes bir kitaptır. Bu kitap, başta Asr-ı saadet olmak üzere her asırda tefsir edilmiş ve Kur’an-ı Kerim’i ilk tefsir eden de Hz. Peygamber olmuştur. İnsanlığın istifadesi için telif edilen, özellikle Afrika bölgesinde ve Mâlikîler nezdinde yaygın olarak kabul gören, ancak yaşamış olduğumuz coğrafyada pek bilinmeyen Kur’an tefsirlerinden biri de şüphesiz Ebû Bekr İbnu’l- Arabî’nin yazmış olduğu “Ahkâmu’l-Kur’an” tefsiridir. Biz, Mâlikî mezhebinin temel fıkıh kitaplarından biri olarak kabul edilen “Ahkâm’ül-Kur’an” ve müellifi olan İbnu’l-Arabî hakkında bir makale/çalışma yapmak istedik. Makalemizin birinci bölümünde İbnu’l-Arabî’nin ismi, hayatı, yaşadığı dönem, ilmi kişiliği, hocaları, öğrencileri ve eserleri hakkında kısa bir bilgi vermeye çalıştık. İkinci bölümde ise müfessirimizin tefsirini ve tefsirindeki metodunu örneklerle açıklamaya gayret ettik. Böylece, hem coğrafyamızda yaşayan Müslümanların Endülüslü meşhur Mâlikî fakihi İbnu’l-Arabî ve tefsiri Ahkâmu’l-Kur’an hakkında bilgi sahibi olmalarına, hem de bu alanda çalışma yapmak isteyen genç akademisyenlere bir katkı sağlamış olacağız.

Anahtar Kelimeler
Tefsir, Kur’an, Ahkâmu’l-Kur’an, İbnu’l-Arabî, Mâlikî

Abstract
The Quran is a holy book revealed to the Prophet through Gabriel (Cebrail) by Allah to lead people to the right path and guidance. This book has been interpreted in every century, especially in Asr-ı saadet, and he was the Prophet Muhammad (pbuh) who first interpreted the Qur'an. One of the Qur'anic commentary, which is widely accepted for the benefit of humanity, especially in the African region and in the malikians, but which is not known in the geography we live in, is undoubtedly the “Ahkamu'l - Qur'ân” commentary written by Abu Bakr Ibn al-Arabi. We wanted to study on an article on the “Ahkâm Al-Qur'an” and its author, Ibnu'l-Arabi, which is considered as one of the basic Islamic jurisprudence of the Maliki sect. In the first part of our article, we tried to give a brief information about Ibn Al-Arabi's name, his life, his period, his scientific personality, his teachers, his students and his works. In the second part, we tried to explain the interpretation and methodology of our commentaries with examples. Thus, we will make a contribution to the fact that the Muslims living in our geography have information about the famous Mâlikî scribe İbnu sahl-Arabî and his exegesis Ahkâmül-Kur'an, as well as young academicians who want to study in this field.

Keywords
Exegesis (Tafsir), Quran, Ahkamu-l-Quran, Ibnu'l-Arabi, Malikî