MEMLÛKLERDE BERÎD TEŞKİLÂTI
(Post Organizations of The Mamluks )

Yazar : Hatice GÜLER    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 202-225


Özet
Haber götürme ve alma demek olan istihbarat sisteminin gerçekleşmesinde katkısı bulunan posta hayvanı, süvari postası, devlet postası, posta menzili, iki posta menzili arasındaki mesafe, elçi, ulak, postaya verilen yazı ve dosyalar vd. unsurların genel adı olarak berîd terimi kullanılmıştır. Bir başka deyişle iletişim kurma adına yapılan her türlü faaliyetin berîd kavramı içerisinde addedilmesi teâmülü vardır. Bizans, Sâsâniler ve Araplar tarafından da kullanılan berîd teşkilâtının İslâm tarihinde resmî posta çalışmaları olarak sistemli bir şekilde Hz. Muhammed döneminde başlatıldığı bilinmektedir. İslâm tarihi ilk dönemlerinde haberleşme sistemleri hakkında çalışmalar mevcuttur. Biz araştırmamızı berîd teşkilatının daha da sistemleştiğini gördüğümüz Memlûk dönemine yoğunlaştırmış bulunmaktayız. Mısır ve Suriye’de hâkim olmuş Memlûk Sultanlığı zamanında resmî berîd teşkilâtı, Haçlı kuvvetleri ile yapılan mücadeleler esnasında bilhassa Suriye’de tamamen bozulmuştur. Sultanlığın hâricî hasımlarına karşı kazanılan zaferlerin baş aktörü olarak ün salmış Memlûk Sultanı Baybars berîd teşkilatına da el atmış, yeniden mükemmel bir sûrette tanzim etmiştir.

Anahtar Kelimeler
Memlûkler, Haberleşme, Posta, Posta Yolları

Abstract
Mailing animal, cavalry, state mail, postal range, distance between two mail ranges, messenger, messenger, posters and files given to the mail system. The general name of the elements was used. In other words, all kinds of activities made in the name of communication are considered to be considered within the concept of misunderstanding. Byzantine, Samani and the Arabs used by the organization of the official official affairs in the history of Islam as a systematic way Hz. It is known to have begun during the reign of Muhammad. There are studies about communication systems in the early periods of Islamic history. We have intensified our research into the Mameluk period, where we see that the organization of the organization has become even more systematic. In Egypt and Syria, during the reign of the Mameluke Sultanate, the official peacekeeping organization was completely corrupted during the struggle with the Crusaders, especially in Syria.

Keywords
Mamluks, Communication, Postage, Postal Ways