ESKİ MEZOPOTAMYA YAZILI KAYNAKLARINDA MUŠEN / i??uru “kuş” VE SEMBOLİZMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(MUŠEN / i??uru “bird” in Ancient Mesopotamian Written Sources and An Assessment on its Symbolism )

Yazar : Şeyma AY ARÇIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 483-527


Özet
Eski Mezopotamya yazılı kaynaklarının bilim adamlarınca deşifre edilip günümüz dillerine aktarılmasından sonra bu kaynakların zengin bir içeriğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Gerek diplomatik içerikli gerek gündelik hayata dair bilgilerin yer aldığı bu belgelerin ortak özelliği dönemin yazmanlarının dünyayı gözlemlemekte ve bu gözlemleri kaydetmekteki üstün başarıları olmuştur. Yazmanlar belgelerin içeriğini daha anlaşılır kılmak ve akılda kalıcılığını arttırmak amacıyla gözlemlerinin sonuçlarını kullandıkları mecaz ve sembolizm tekniği ile pekiştirmiştir. Eski Mezopotamya literatüründe karşımıza çıkan sembolizmin öznelerinden birini de MUŠEN / i??uru “kuş” oluşturmaktadır. Hatta öyle ki kuşların yaratılışlarının dini içerikli bir şiir üzerinden anlatılmış olması, onların Eski Mezopotamyalının gözünde ne büyük bir öneme sahip olduğunu göstermektedir. Kuş öznesinden hareketle incelediğimiz metinlerde kuş türleri üzerinden yapılan sembolizm ve mecazın çeşitliliği dikkat çekicidir. Mutluluk, sadakat, güven, cesaret gibi olumlu duyguları yansıtan kuşlar tam tersi anlamda korku, hoşnutsuzluk, zor durumda olma gibi anlamları da temsil etmektedir. Bu çalışmanın amacı “kuş” öznesinden hareketle Eski Mezopotamya’ya ait yazılı kaynaklarda geçen kuş ile ilgili metinler ve çeşitli anlamlar taşıyan kuş simgesinin dönemin düşünce dünyasındaki yeri hakkında toplu bir şekilde bilgi verip, değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler
MUŠEN, i??uru, Eski Mezopotamya, Kuş Sembolizmi.

Abstract
It is understood that Mesopotamian written literature has a rich content after it has been deciphered and translated into modern languages by scholars. Common feature of these documents, which includes diplomatic content or information about daily life, are the success of the writers of the period to observe the world. Thus, in order to make the contents of the documents more comprehensible and to increase their memorability, the writers revealed the results of their observations by the metaphor and symbolism technique which they used in their records. One of the subjects of this technique is MUŠEN / i??uru “bird”. Birds must have a great importance in the minds of the ancient Mesopotamian, thus their creations have been told through a religious poem. The diversity of the symbolism over bird species is remarkable in the texts. Birds that reflect positive emotions such as happiness, loyalty, trust, courage, and vice versa also represent meanings such as fear, discontent, being in distress. The aim of this study is to give a collective information about the bird in the written sources of the ancient Mesopotamia and the importance of the bird symbolism with various meanings in the world of thought.

Keywords
MUŠEN, i??uru, Ancient Mesopotamia, Bird Symbolism.