MANAVGAT KAZASI’NIN YENİDEN TEŞKİLİ
(Reestablishment of Township Administration in Manavgat )

Yazar : SAİM YÖRÜK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 386-420


Özet
Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıl içerisinde birçok alanda yenilikler yapmak zorunda kalmıştır. Bu alanlardan birisi de ülke genelinde bir takım idarî değişikliklerin yapılmasıdır. Ülke genelinde yapılan bu değişiklikler, devletin genel mülkî teşkilat yapısını ortaya koyduğu gibi yerel anlamda bir takım değerlendirmeler yapma imkânı da sunmaktadır. Bu çalışmada, Osmanlı Devleti’nin değişim yıllarında ve son dönemlerinde Manavgat’ın idarî durumu ortaya konulmuş, yapılan idari değişikliklere değinilmiştir. Bu çalışma ile sadece Manavgat’ın değil aynı zamanda Alanya ve Manavgat ile ilişkili olan İbradı ve Akseki’nin Osmanlı dönemi idarî durumu da ele alınmıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse bu çalışmada Tanzimat’tan Cumhuriyet dönemine kadar geçen sürede Manavgat’ın yeniden kaza olma süreci ele alınmıştır. Metin içerisinde ve çalışma sonunda Manavgat’ın geçirmiş olduğu bu süreç hakkında bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Manavgat’ın bu değişim dönemi ile ilgili Osmanlı Arşivi’nde farklı fonlarda yer alan vesikalarda detaylı bilgiler bulmak mümkündür. Bu vesikalar, zaman içerisinde Manavgat ve çevresinde yaşanan idari değişim hakkında, yöre halkı ile merkez ve taşra devlet görevlilerinin konuya bakışı ve konuyu değerlendirmeleri bakımından önemli bilgiler sunmaktadır. Arşiv vesikaları yanında aynı zamanda bu süreci, devlet ve vilayet salnamelerinden de takip etmek mümkündür. Bahse konu bu çalışmanın XIX. ve XX. yüzyıl Manavgat ve yakın çevresinin idari tarihine önemli katkı yapacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
XIX. Yüzyıl, Osmanlı, İdarî Yapı, Manavgat.

Abstract
Ottoman Empire had to implement reforms in several areas in the 19th century. One of these areas was to implement certain administrative changes throughout the country. These changes offered the opportunity to conduct certain regional assessments, as well as the general administrative structure of the state. In the present study, the administrative organization of Manavgat township was discussed during in the years of reformation and the final period of the Ottoman Empire and the administrative changes were addressed. In the present study, the administrative organization in İbradı and Akseki township related to Alanya and Manavgat was discussed, as well as Manavgat itself. In brief, the process of re-establishment of Manavgat as a township during the period between Reformation and the Republican eras was discussed in the present study. In the manuscript and at the end of the paper, certain assessments about the process experienced in Manavgat were presented. It is possible to find detailed information on this period of transformation in Manavgat in the Ottoman Archives. These documents provide significant information on the administrative changes in Manavgat and its surroundings based on the views of local population and the central and provincial government officials. In addition to archival documents, it is also possible to follow the process using state and provincial yearbooks. It was considered that the present study would make a significant contribution to the administrative history of Manavgat and its vicinity during the 19th and 20th centuries.

Keywords
19th Century, Ottoman Empire, administrative structure, Manavgat.