ESKİ TÜRK DEVLETLERİNDE AİLE VE EVLAT EDİNME (TUTUNÇU OĞUL) MESELESİ
(Former Turkısh State in Famıly And Adoptıon (Tutuncu Ogul) Issue )

Yazar : Mehibe ŞAHBAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 247-265


Özet
Aile, nesli ve dolayısıyla toplumu devam ettirme arzusunu içeren ana-babalık, sevgi ve şefkat duygularını barındıran duygusal bir temele dayanmaktadır. Eski Türklerde aile yapısı ilk olarak çekirdek aile şeklinde kendisini göstermektedir. Eski Türk toplumlarında çocuk sahibi olmak son derece önemli olup, bazı Türk kavimlerinde evliliğin ancak çocuğun doğumuyla tam olarak geçerli hale gelmiş sayılacağı kabul edilmiştir. Bu derece önem arz eden çocukların aile içerisindeki rolü de anne ve babanın rolü kadar önemlidir. Bunda, göçebe yaşam tarzı ve eski Türklerin hüküm sürdüğü bozkır coğrafyasının koşulları göz ardı edilemez. Zor yaşam koşulları çocukların bir an önce büyüyüp ailelerine yardımcı olmalarını gerektirmiştir. Bu yüzdendir ki Eski Türk devletlerinde birçok sebepten dolayıdır ki Evlat edinme kurumunun tarihin çok eski dönemlerinden itibaren eski Türk toplulukları arasında yer aldığı ve büyük bir ciddiyetle uygulandığı bilinmektedir. Çalışmamız da Eski Türklerde evlat edinme ‘tutunçu oğul’ meselesi etraflı bir biçimde ele alınırken diğer kültürlerdeki evlatlık müesseselerine değinilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aile, Çocuk, Evlat Edinme, Gelenekler, Kültür

Abstract
Family, society generation and therefore containing the desired resume parenting is based on an emotional basis harboring feelings of love and compassion. Old Turkish family structure in the first shows itself in the form of family nucleus. In ancient Turkish society is extremely important to have children, some marriages were accepted but will be counted in the Turkish tribes have become fully current with the child’s birth. This degree of importance on the role of children within thw family is as important as the role of mother and father. In this nomadic lifestyle and can not be ignored in terms of the geography of the ancient Turks ruled the steppes. Difficult living conditions of childen have required the family to help them grow a moment ago. This is the reason why the former government of Turkey for many reasons in the history of the son of acquiring institution is located between the old Turkish communities since the very ancient times and is known to be applied with great seriousness. Our study also adoptions in ancient Turks ‘tutuncu ogul’ issue has also been mentioned in other cultures when discussing institutions to foster in-depth manner.

Keywords
Family, Children, Adoption, Traditions, Culture