HALK GAZETESİNDEKİ HABERLERE GÖRE MARAŞ’TA KURTULUŞ BAYRAMI KUTLAMALARI (1954-1960)
(The Salvatıon Day Celebratıons in Marash Accordıng to The News in The Publıc Maıl Newspaper (1954-1960) )

Yazar : Nermin Zahide AYDIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 333-356


Özet
Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Anlaşması ile Osmanlı Devleti’nin toprakları işgal edilmiştir. Anlaşmanın 7. maddesini ileri süren işgal kuvvetleri daha önceden yaptıkları planları uygulamaya başlamıştır. Anadolu’nun güneyinde yer alan Maraş, önce İngilizler tarafından işgal edilmiştir. Fakat bir süre sonra İngilizler Maraş’ı boşaltmış ve onların yerine Fransız kuvvetleri gelmeye başlamıştır. Fransız işgali sırasında yaşanan gergin olaylardan sonra Maraş halkı mücadele kararı almıştır. 22 gün süren mücadelenin sonunda zafer kazanılmış ve Maraş kendini kurtaran şehir olarak tarihteki yerini almıştır. Maraş halkının bu mücadelesi diğer şehirlere de örnek olmuştur. Maraş’ın kurtuluş günü olan 12 Şubat tarihi her yıl büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır. Kurtuluş bayramı için önemli hazırlıklar yapılmaktadır. Çünkü her Kurtuluş Bayramında çalışkan ve fedakâr insan olmanın önemi bir kez daha kavranmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Maraş’ın Kurtuluşu, bayram, tören, gazete.

Abstract
The lands of the Ottoman Empire were occupied with the Mondros Armistice Agreement signed at the end of the First World War. The occupation forces, which put forward Article 7 of the Treaty, have started to implement the plans which they had previously made. Maras located in the south of Anatolia, was first occupied by the British. But after a while the British evacuated Marash and the French forces began to come in their place. After Marash people have experienced tense events during the French invasion, they decided to fight. At the end of the 22-day struggle, victory was won and Marash took his place in history as a self-saving city. This struggle of the people of Marash has been an example for other cities. The 12th of February, the day of liberation of Marash, is celebrated every year with great enthusiasm. Important preparations are made for the feast of liberation. Because the importance of being a hardworking and altruistic person in every Independence Feast is once more grasped.

Keywords
The Salvation of Marash, feast, ceremony, newspaper.