OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN UYGULANAN FEN EĞİTİMİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (GİRESUN İLİ ÖRNEĞİ)
(Investıgatıon of The Vıews of The Teachers That Work At The Prevıous Educatıon Instıtutıons on The Content of The Applıed Scıence Educatıon(Example of Gıresun Provınce) )

Yazar : Meltem DURAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 42-84


Özet
Bu araştırmanın amacı, Giresun ili okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin uygulanan fen eğitiminin içeriğine ilişkin görüşlerini tespit etmektir. Araştırmada karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim yılında Giresun ilinde bulunan anaokullarında çalışan okulöncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini 90 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Dağlı (2014)’nın geliştirdiği, okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen eğitiminin içeriğine ilişkin öğretmen görüşme formu kullanılmıştır. Toplanan veriler içerik analizi ve SPSS 16.0 programı ile analiz edilerek değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun, eğitimi sırasında okul öncesi dönemde fen eğitimi konulu dersi almalarına rağmen, öğretmenlerin hemen hemen yarısı fen eğitimi konusunda kendisini yetersiz gördükleri saptanmıştır. Fen etkinlikleri sırasında kullanılan yöntem-teknikler olarak öğretmenlerin ilk sırada tercih ettikleri yöntem deney yöntemi olmuştur. Fen eğitiminde yer verilebilecek bilimsel süreç becerileri olarak, öğretmenlerin çoğunluğu gözlem yapma becerisine yer verirken, konu olarak ise dünyanın şekli, gece-gündüz, çevre sağlığı, bitkiler ve hayvanlar konularına yer verilmesi gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul Öncesi Eğitimi, Fen Eğitimi, Okul Öncesi Öğretmen Görüşleri.

Abstract
The aim of this research is to determine the opinions of the teachers about the content of applied science education by working in preschool educational institutions in Giresun. Mixed method was used in the research. The universe of the research constitutes the preschool teachers working in kindergartens located in the province of Giresun in 2016-2017 school year. The sample of the workshop consisted of 90 teachers. As research tool collection tool, Dağlı (2014) began to use the training plan formula applied to pre-school education institutions. SPSS 16.0 program. Almost half of the teachers found themselves inadequate according to science education. Teachers of teachers who used and taught science events. In the majority of teachers, the ability to make observations was included, and according to the topic, the world should be given the aspects of shape, day and night, environmental health, plants and animals.

Keywords
Pre - School Education, Science Education, Teacher Opinions.