EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDA YER ALAN TÜRKÇE SORULARININ ÖĞRETİM PROGRAMINA UYGUNLUĞU ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(An Evaluatıon on The Convenience of Questions in The Educatıon Informatıon Technologıes Network (Eıtn) To Turkish Class Curriculum )

Yazar : Özcan BAYRAK   - Veysel İNCE  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 766-785


Özet
Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişmekte ve yaşamımızda önemli bir yer edinmektedir. Teknolojinin gelişimi ve yaygınlaşmasıyla eğitim – öğretim faaliyetlerinde de birtakım değişiklikler kaçınılmaz olmuştur. Eğitimi önemseyen ve gelecek nesilleri teknolojiyle doğru bir şekilde tanıştırmaya çalışan ülkeler de eğitim etkinliklerini teknolojinin sunduğu imkânlarla geliştirme çabasındadırlar. Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitim faaliyetlerinde teknolojiye yer vermek ve modern eğitim standartlarını yakalamak adına kapsamlı bir hareket olan FATİH Projesi çalışmaları başlatılmıştır. FATİH Projesi’ne içerik sağlanması anlamında da kısaca EBA olarak ifade edilen Eğitim Bilişim Ağı internet sitesi oluşturulmuştur. Buradan idareci, öğretmen, öğrenci ve velilere kısacası tüm eğitim paydaşlarına yönelik materyaller yayımlanmaktadır. Son yıllarda eğitim sistemimizde adından sıkça söz ettiren EBA’yı genel olarak, hem okuldan hem de evden öğrencilerin bilgi teknolojilerini kullanarak öğrenmelerine yardımcı olan, onlara çok sayıda kaynak sunan bir eğitim portalı olarak düşünebiliriz. Türkçe dersi için öğrencilerden beklenen Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (TDÖP) yer alan amaç ve kazanımlara ulaşabilmeleridir. Hem sınıf içi hem de sınıf dışı faaliyetlerle bu beklenti daha üst düzeylerde gerçekleşebilir. EBA’da Türkçe dersi için yer verilen sorular, testler, uygulamalar gibi eğitim materyalleri TDÖP’teki amaç ve kazanımlara erişilmesini kolaylaştırabilir. Çalışmamızda EBA’da Türkçe dersinde yer alan sorular incelenmiş, bu soruların TDÖP’teki kazanımlarla uygunluğu ele alınmıştır. Böylece EBA’nın mevcut soru içeriği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), FATİH projesi, Kazanım kavrama testi (KKT), Öğretmen, Öğrenci, Türkçe Dersi Öğretim Programı (TDÖP).

Abstract
Nowadays, the technology is developing so rapidly and it includes a quite important role in our lives. By the developing of technology and its generalizing, some changes which in education-teaching activities are needed. Countries which care the education and present the technology with the following generations accurately try to improve the facility of technology. In our country, by Ministry of National Education (MEB) gives a start to the FATİH Project which aims to integrate the technology wih education activities and aims to come up with the modern education standarts. An internet network, which is called as briefly The Educatıon Informatıon Technologıes Network (EITN), is created to give an information to FATİH Project. From this internet network, materials are shared for managers, teachers, students and parents. Of late years, in our education-teaching system commonly mentioned EITN system is an important education source for both from schools and homes to reach the information technology. For the turkish class, from learners are expected to reach the aims and the outcomes. These aims can be carried out with activities and practising which both in class and out class ones. Given questions, tests, applications in EITN for turkish class can made easy to achieve into aims and outcomes in The curriculum of Turkish Class. In this survey, the turkish class questions which is in EBA and the convenience of these questions to the outcomes of The curriculum of Turkish Class are observed. In this way, the questions’ content of EITN are searched out.

Keywords
The Educatıon Informatıon Technologıes Network (EITN), The FATİH Project, The Gain-grasp test, A tea