SULTAN SELÂHADDİN SÂLİH DÖNEMİNDE MEMLÜKLER
(Mamluks Durıng The Perıod of Sultan Salah Ad-Dın Salıh )

Yazar : Murat ZENGİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 313-332


Özet
Memlük Türk Devleti’nin Melikü’n-nâsır Muhammed’in ölümünden sonraki yirmi yılı, siyasi karışıklıkların sık yaşandığı dönem olarak bilinmektedir. Sultanlar ile emirler arasındaki otorite çekişmesinden kaynaklanan bu karışık dönemde, Melikü’n-nâsır Muhammed’in sekiz oğlu tahta çıkmıştır. Melikü’n-nâsır Muhammed’in saltanat icra eden sekiz oğlundan birisi olan Sâlih, dönemin etkin emirleri tarafından 1351’de kardeşi Hasan yerine tahta çıkarılmıştır. Büyük ölçüde boşalmış bir hazine ile devleti devraldığından hamle şansı zayıf olmuştur. Üç yıllık saltanatı döneminde fiyat artışları başta olmak üzere Bayboğa Arus ve Araplar tarafından çıkarılan isyanlarla uğraşmak zorunda kalan sultan her iki isyanı bastırmayı başarsa da bazı nüfuzlu emirlerin gücünü kırmak istediğinden tahttan indirilmiştir. Makalemizde, Sultan Sâlih dönemi Memlük Türk Devleti’nin siyasi, askeri, idari ve sosyal tarihi ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler
Memlük Türk Devleti, Sultan Sâlih, Enflasyon, Arap İsyanları

Abstract
The twenty years of the Mamluk Turkish State after the death of Malik al-Nasir Muhammad are known as the period of political turmoil. In this mixed period of sovereignty between the sultans and the amirs, eight sons of Malik al-Nasir Muhammad were throne. Salih, one of the eight sons of Malik al-Nasir Muhammad, was removed from the throne by his efficient amirs in 1351 instead of his brother Hasan. The chances of the moves have been low because it takes over the state with a largely discharged treasure. During the reign of the three-year reign, especially the Baybukha Arus and the Arabs (urbans) had to deal with the uprisings by the rebellions, the sultan was able to suppress both rebellions, but he wanted to break the power of some influential orders have been deposed. In our papers, the political, military, administrative and social history of the Mamluk Turkish State in period of Sultan Salih was discussed.

Keywords
Mamluk Turkish State, Sultan Salih, inflation, rebellions of Arab