TABERÎ TEFSİRİNDE MÜTEŞÂBİHÜ’L-KUR’ÂN BAĞLAMINDA HABERİ SIFATLARA BAKIŞ
(Taberî Tefsirinde Müteşâbihü’l-Kur’ân Bağlamında Haberi Sıfatlara Bakış )

Yazar : İbrahim AKŞİT   - Celil KİRAZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XXXIX
Sayfa : 711-740


Özet
Kur’ân-ı Kerim’de Yüce Allah’ın eli, yüzü ve gözü olduğunu bildiren ayet-i kerimeler olduğu gibi, onun gelmesi, inmesi ve yakın olduğunu bildiren ayet-i kerimelerin varlığı da bir gerçektir. Yüce Yaratıcı’nın haberi sıfatları olarak bilinen bu vasıflarla ilgili ayet-i kerimelere müteşâbih ayetler denmektedir. Konu başlığında da ifade edildiği gibi çalışmamızın ana teması Yüce Allah’ın haberi sıfatlarının zikredildiği müteşâbih ayet-i kerimelerindeki müşkillerinTaberî ve diğer müellifler tarafından nasıl çözümlendiği konusunu dile getirmektir. Bu vesileyle çalışmamız iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün başlığı “Yüce Allah’ın Zâtı ile İlgili Müteşâbih Ayetler” şeklindedir. Burada Allah Teâlâ’ya el, yüz ve göz isnat edildiği ayet-i kerimeler ele alınmış ve ilgili ayetlerin yorumları hakkında Taberî ve diğerlerinin görüşleri zikredilmiştir. İkinci bölümün başlığı ise “Yüce Allah’ın Fiilleri ile İlgili Müteşâbih Ayetler” olup bu başlık adı altında Yüce Allah’ın semâya ve Arş’a istivâ ettiğini bildiren ayet-i kerimeler ile Yüce Allah’a ve meleklerine “gelmek” fiilinin isnât edildiği ayet-i kerimeler incelenmiş ve Taberî ve diğer müelliflerin ilgili müteşâbih ayetler hakkındaki yorumları nakledilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Taberî, Haberî, Sıfat, Müteşâbih, Te’vîl

Abstract
It is cited in a verse of the Al-Qur’anthathand, faceandtheeyes of Allah, thenthat verse revealead in the Al-Qur’an as Muslimbelievetheexistenceandtherightness. Theverses of Al-Qur’anwhichmentionedthe form is thepicture of Allah’sshifah(God’scharacter) andtheseversesarecalledmutashabihverses. As it mentioned in thistheme, the main theme of ourresearch is toreveal how exclamation of passages of Al-Qur’an (theinterpretation) by At-Thabaryaboutmutashabihandmushkylversesandalsothestatement of theothermuphassir. Inthisresearch, wedivideintotwo main ideas, that in the First Chapter is “mutashabih verses which related to the essence of Allah”. Here, Al-Qur’an’s verses like hand, face and eyes are related to the essence of Allah, explained specifically from the interpretation of Thabary and the perceptions of the other muphassir. Then, the Second Chapter is “mutashabih verses which related to the work of Allah”, this is linked to the verses of Allah’s throne in the skies and on the Arsh and also the commands from Allah to the angels. All of it spotted through At-Thabary’s interpretation and a few of the other muphassir.

Keywords
At-Thabary,newsadjective, mutashabih, comment.