MÜBADİLLERDE MAHALLÎ SITMA OLAYLARI
(Local Malarıa Incıdents in Emıgrants )

Yazar : Yusuf Ziya BİLDİRİCİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 511-548


Özet
Birinci Dünya Savaşı sırasında olumsuz yaşam şartları nedeniyle ortaya çıkan salgınlar cephe ve cephe gerisindeki birçok insanın ölümüne veya olumsuz yaşam koşullarında hayatlarını devam ettirmelerine neden olmuştur. Gerek savaş esnasında, gerekse savaş sonrasında olumsuz etkenlerle mücadelede ilaç, yöntem ve metotların gelişmemiş olması salgın felaketlerini beraberinde getirmiştir. 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanan Nüfus Mübadelesi Antlaşması, iki ülkede yaşayan azınlıkları mübadil konumuna getirdi. Mübadillerin yeni yerlerine uyum sağlayarak üretken konuma gelmelerine kadar geçen süreçte hükûmetler iktisadî ve sıhhî girişimler yapmak zorunda kaldılar. Mübadiller ve mübadele dışında Türkiye’ye gelenler bazı salgınların ortaya çıkmasında etkili oldular. Büyük çoğunluğu uzun ve yorucu bir vapur yolculuğundan sonra yaşayacakları alanlara getirilen mübadiller üretici konuma gelene kadar, yeterli beslenememekten kaynaklı hastalıklara yakalandılar. Bataklık ve sel birikintisi bulunan alanlara yerleştirilen mübadillerde görülen özellikle sıtmadan kaynaklı vakalar birincil sorun haline gelmişti. Hükûmet, mübadillerde görülen sıtmayla mücadele etmek amacıyla yerleşim alanlarına gıda takviyesi ve kinin göndermek için kaynaklarını seferber etmiş, yerleştirildikleri yerlerin iklimine uyum sağlayamayan ve bataklık alanlarda bulunanların yerlerinin değiştirilmesi sağlanarak sıtmanın yayılması önlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışma ile savaş, göç ve salgınların toplum hayatına yansıyan tahripkâr özellikleri ile yorucu bir yolculuktan sonra Türkiye’ye gelen soydaşlarımız arasında görülen hastalıklar özgün yayınlar ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi belgeleri kullanılarak olumsuz yaşam şartlarındaki mübadillerin karşılaştıkları zorluklar ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Mübadele, yerleşim, açlık, sıtma, kinin, ölümler.

Abstract
Outbreaks caused by unfavorable living conditions during World War I caused many people in front of the façade and facade to continue their lives in their lives or under adverse living conditions. The fact that drugs, techniques and methods were not developed in the fight against negative factors both during the war and after the war brought the epidemics. The population exchange with Turkey on January 30, 1923 Treaty signed between Greece, brought to the position of minorities, immigrants living in the two countries. Governments had to make economic and sanitary initiatives until the migrants were adapting to new places and coming to be productive. Emigrants and exchange outside coming to Turkey, became influential in the emergence of some epidemic. Most of the inhabitants, who were brought to the areas where they would live after a long and tiring ferry journey, were caught up in diseases due to inadequate nutrition until they became producers. Cases of malaria, especially those caused by malaria, have been the primary problem. The government mobilized resources to send food supplements and quinine to the settlements in order to combat malaria in the inhabitants. In this study, the battle has been demonstrated immigration, and with reflected destructive properties outbreaks of community life after a tiring journey publishes original disease common among people who come to Turkey and Prime Minister of the Republic Archives difficulties faced by immigrants in adverse living conditions by using documents.

Keywords
Exchange, settlement, hunger, malaria, quinine, deaths.