7. SINIF TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANAN AKTİF ÖĞRENME MODELİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
(The Active Learning Model Of Class 7 Students And Their Impacts On Critical Thinking Tendencies Teacher Opinions )

Yazar : Ayhan BULUT   - Fevzi DURSUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 12-31


Özet
Araştırmanın amacı 7.sınıf Türkçe dersinde uygulanan aktif öğrenme modelinin öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimleri üzerindeki etkilerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Erzurum da 2016-2017 eğitim öğretim yılında yedinci sınıfa devam eden 59 öğrenci oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 29 öğrenci deney grubunu; 30 öğrenci de kontrol grubunu oluşturmaktır. Araştırmada deneysel yöntem kullanılmıştır. Araştırmada deneysel araştırma modellerinden ön test son test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aktif Öğrenme, Eleştirel Düşünme Eğilimi, Türkçe Öğretimi, Güdülenme.

Abstract
The purpose of the study is to determine the effects of active learning model applied in the 7th grade Turkish Language course on students' critical thinking tendencies. The study group of the research consists of 59 students who were in the seventh grade during the academic year of 2016-2017 in Erzurum Province. Of these students, 29 students constituted the experimental group and 30 students constituted the control group. Experimental method was used in the study.

Keywords
Active Learning, Critical Thinking Tendency, Turkish Language Teaching, Motivation.