SPOR GAZETELERİNDE DİL KULLANIMI: STAD VE FANATİK’TE KULLANILAN SAVAŞ METAFORLARI
(The Use of Language in Sports Newspapers: Metaphors of War Used in The Newspapers Named Stad and Fanatık )

Yazar : Uğur ÖZGÜR    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 560-576


Özet
İnsanları birleştiren, kaynaştıran bir unsur olarak kabul edilen spor, toplumsal yaşantımızın bir parçası haline gelmiştir. Günümüzde evrensel bir yapıya bürünen spora, televizyon, radyo, internet, gazete ve dergilerde çok fazla yer verilmektedir. En çok okunan gazetelerin başında spor gazeteleri gelmekte, gazetelerde yer alan spor sayfaları okuyucular tarafından büyük ilgi görmektedir. Bu noktadan hareketle, temel amacı okuyucularına haber vermek, bilgi sunmak olan gazetelerin, özelde de spor gazetelerinin dili akademik araştırmaların konusu olarak değerlendirilmektedir. Farklı bilim dalları, farklı bakış açıları ve inceleme yöntemleriyle sporla ilgili çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmada Stad (1939-1958) ve Fanatik (1995-devam ediyor) gazetelerinde kullanılan savaş metaforları belirlenerek benzerlikler ve farklılıklar üzerinde durulmuştur. Geçmişten günümüze sporda kullanılan savaş metaforları saptanmaya çalışılmıştır. Kavramlar arasında farklı yönlerden benzerlik ilişkisi kurularak oluşturulan metaforlar, spor gazetelerinde sıklıkla kullanılmaktadır. Spor haberlerini okuyucularına daha etkili anlatmak ve okuyucuların dikkatini çekmek için spor gazetelerinde savaş metaforlarından sıklıkla yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Spor gazetelerinde dil kullanımı, sporda savaş metaforu, sporda şiddet içeren ifadeler.

Abstract
Sport which is accepted as an element of commingling and combining people has become a part of our communal living. Television, radio, internet, newspapers and magazines give too much place to sport that has turned into a universal structure today. Sports newspapers are the leading newspapers which are read most and sports pages in newspapers attract the readers’ attention. From this point forth, the language of the newspapers, especially sports neawspapers, whose main aim is to notify and give information to their readers has been evaluated as the topic of academic researches. Various disciplines carry out studies about sports with different points of views and inspection methods. In this study, metaphors of war used in the newspapers named Stad (1939 – 1958) and Fanatik (1995 – still active) have been determined and the similarities and differences have been dwelled upon. Metaphors of war used from past to present has been tried to be appointed. Metaphors formed by establishing a relationship of similarity from different point of view between the concepts are often used in newspapers. Metaphors of war have often been benefited in sports newspapers in order to tell the sports news more effectively to their readers and to take the readers’ attention.

Keywords
Language use in sports newspapers, metaphor of war in sport, expressions including violence in spor