TÜRKİYE KANADA VE HOLLANDA SPOR SİSTEMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
(Comparıson of Sports Systems for Some Varıables in Turkey Canada and Netherlands )

Yazar : Hakan Sunay    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 224-243


Özet
Günümüzde çağdaş spor örgüt yapılanmasının ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, kültürleri, nüfus demografik özellikleri gibi değişkenlerden etkilendiği kabul edilmektedir. İşte bu etkiyi belirlemiş ve aynı zamanda sporda katılımı sağlamış ve sporda başarılı olmuş ülkeler arasından; Kanada ve Hollanda ile Türkiye’nin “Spor Sistemlerinin” incelenerek karşılaştırılması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı; Kanada ve Hollanda’daki spor teşkilatlanması ve organizasyonel yapısı, spor finansmanı, spora katılımı ve spor politikası incelenerek, spor sistemine yönelik bu uygulamaların Türkiye ile benzerlik ve farklılıklarını belirlemektir. Araştırma, bir karşılaştırmalı spor yönetimi araştırmasıdır. Araştırmada tanımlayıcı yaklaşımla beraber kısmen dikey yaklaşım, ülkelerin spor sistemlerinin karşılaştırılması olması nedeniyle ağırlıklı olarak da yatay yaklaşım kullanılmıştır. Araştırma, Kanada ve Hollanda’daki spor sistemine ilişkin bazı uygulamaların incelenmesi ve Türkiye’deki uygulamalarıyla karşılaştırılması ile sınırlıdır. Araştırmada verilerin toplanmasında belgesel tarama tekniği kullanılmıştır. Kanada ve Hollanda ile ilgili veriler, bu ülkelerin resmi genel ağ (web) sitelerinden ve kitaplardan elde edilmiştir. Karşılaştırmalı çalışmaların kendine özgü analiz yöntemlerine uygun olarak benzerlik ve farklılıklar analiz edilmiştir. Karşılaştırma sonucu benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuş, Türkiye’deki uygulamalar da göz önüne alınarak önerilerde bulunulmuştur. Araştırma sonucunda; ülkelerin bazı değişkenlere göre spor sistemlerinde farklı uygulamaların olduğu tespit edilmiştir. Kanada ve Hollanda gibi sporda gelişmiş ülkelerin spor sistemlerinin kısmen ya da tamamının devletin gözetiminde olduğu ancak sorumluluğu yerel yönetimler ile özerk yapıda örgütlenen spor kuruluşlarına devrettikleri, ülkemizde ise spor sisteminin tamamen devletin kontrolünde olduğu belirlenmiştir. Ayrıca Kanada ve Hollanda’da spora katılım oranının Türkiye’ye oranla oldukça yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Karşılaştırmalı spor sistemleri, spora katılım, spor finansmanı, spor politikası

Abstract
It is accepted today that the structure of contemporary sports organization is influenced by variables such as development levels, cultures and demographic characteristics of the countries. This is among the countries that have identified this effect and at the same time have achieved sport participation and the sport is successful; It is important to examine and compare "Sports Systems" of Netherland and Canada with Turkey. The purpose of this study is; Sport organization and organizational structure in Netherland and Canada, sport financing, sport participation and sport policy are examined and the similarities and differences of these applications for sport system with Turkey are determined. In this study, a horizontal approach was used predominantly because of the vertical approach with the descriptive approach and the comparison of the sport systems of the countries. The research is limited to examining some applications of Netherland and the sports system in the Canada and comparing them with the practices in Turkey. In this study, documentary scanning technique was used to collect data. Data on Netherland, and Canada have been obtained from official public web sites and books of these countries. Similarity and differences have been revealed as a result of the comparison, and suggestions have been made taking into account the practices in Turkey. As a result of the research; it has been determined that the countries have different applications in sport systems according to some variables. The sporting systems of developed countries such as the Netherland and Canada are part or all under the control of the state. But it has been determined that responsibility is transferred to local governments and sports organizations organized in an autonomous structure and in Turkey sporting system is completely controlled by the state. It is also determined that the participation rate of sport in Netherland and Canada is rather higher than Turkey.

Keywords
Comparative sports systems, participation in the sport, sports financing, sport policy.