GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI DERSİNİ ALAN SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BU DERSE VE GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARINA BAKIŞI
(Vıews on Todays World Issues and Todays World Issues Course of The Prospectıve Teachers of The Socıal Studıes Programme )

Yazar : Sibel IŞIK MERCAN   - İbrahim SARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 171-197


Özet
Türkiye’de öğretmen adaylarının günümüz dünya sorunları ile ilgili farkındalıklarının ne düzeyde olduğunu ortaya çıkarmanın amaçlandığı bu araştırmada, temel nitel araştırma deseni tercih edilmiştir. Çalışma grubu Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü 4. Sınıf öğrencileridir. Yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanan veriler betimsel analize tabii tutulmuştur. Analiz bulgularına göre; aynı zamanda günümüz dünya sorunları dersini almış olan katılımcıların dünya sorunları konusunda “çözümün bir parçası olma” olmak istedikleri, katılımcıların üzerinde durduğu en yaygın sorunların; çevre sorunları, nükleer enerji, sağlık sorunları, emperyalizm geldiği belirlenmiştir. Diğer bulgulara göre; günümüz dünyasının en önemli sorununun küresel ısınma olduğu, katılımcıların en çok çevre sorunları konusunda çözüm üretmek istedikleri ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Günümüz Dünya Sorunları, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Nitel Araştırma

Abstract
Basic qualitative research design was preferred in this research which objects to seek the awareness of prospective teachers in Turkey about today’s world issues. The study group is 4th year students of the Department of Social Studies Education. The data collected by a semi-structured interview form were subjected to descriptive analysis. According to Analysis findings; At the same time, the most common problems that participants have learned about world issues are that they want to be "part of the solution" on the problems of the Earth; Environmental problems, nuclear energy, health problems and imperialism. According to Other findings; the most important problem of today's world is global warming, the participants want to produce solutions for the most significant environmental problem.

Keywords
Today's World problems, Social studies teacher candidates, Qualitative research