19. YÜZYILDA OSMANLI’DA ZİNA SUÇU: BAZI ZİNA DAVALARI VE TATBİK OLUNAN CEZALARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME
(The Crime of Adultery in the Ottoman Empire in the 19th Century: Some Adultery Cases and Imposed Penalties an Evaluation on the )

Yazar : Fehminaz ÇABUK    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 401-424


Özet
Toplum nezdinde meşru görülmeyen cinsel münasebet olarak tanımlanan zina, Osmanlı’da bir suç sayılmış ve cezalandırılmıştır. İslam ceza hukukunda hadd cezaları kapsamında yer alan zina suçuna, recm, sopa ve sürgün cezaları öngörülmüş olmasına karşın Osmanlı, zina suçuna dönemin şartlarına ve hukuk anlayışına uygun olarak farklı cezalar tatbik etmiştir ki bunlardan biri de para cezası olmuştur. 19. Yüzyılda Tanzimat’la birlikte her alanda olduğu gibi yargı alanında da yeni düzenlemeler yapılmış, 1858 tarihli Ceza Kanunname-i Hümayuna daha sonra yapılan birkaç ilaveyle zina suçuna, ilgili madde hükmünce hapis, kürek ve pranga cezaları tatbik edilmiştir. 19. yüzyılda mahkemelere intikal eden bazı zina davalarına tatbik olunan farklı cezalar, Osmanlı’da yargının ve yasanın nasıl işlediği hakkında bize mühim bilgiler sunmasının yanı sıra toplum ahlakı hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Zina Suçu, Ceza, Osmanlı, İslam Hukuku, Dava

Abstract
The adultery, which is defined as a sexual relationship that is not seen as legitimate in the society, was considered a crime in the Ottoman Empire and punished. In the criminal law of Islam, hadd penalties for the crime of adultery, recm, sticks and exile penalties have been foreseen although, The Ottomans applied different penalties on adultery crime in accordance with the conditions of the epoch and the conception of law, fine was been one of them. In the 19th century, with the Tanzimat, new regulations were made in the field of jurisdiction as in all areas. The Criminal Code of 1858, after a few further additions to the criminal law, jail, shovel and pranga penalties has been applied. The different penalties imposed on some of the adulterous cases in the courts in the 19th century provide us with important information about how the judiciary and the law operate in the Ottoman Empire, as well as providing information about the morality of society.

Keywords
Adultery Crime, Punishment, Ottoman, Islam Law, Case