TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN ARAP ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE TEMEL DÜZEYDE YAŞADIĞI DİL BİLGİSİ SORUNLARI
(Basıc Level Turkısh Grammar Problems of Arab Students Who Have Educatıon in Turkey )

Yazar : Ahmet AKKAYA   - Sedat EROL  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 549-559


Özet
Yabancı dil öğreniminde temel düzeyde yaşanan sorunlar, öğrenim sürecini büyük ölçüde etkilemektedir. Bu kritik dönemi başarıyla tamamlayan öğrenciler, sonraki süreçlerde çok zorlanmamaktadır. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de öğrenim gören Türkçe temel düzeydeki Arap öğrencilerin yaşadığı dil bilgisi sorunlarını belirlemek ve betimlemektir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adıyaman Üniversitesi TÖMER’de Türkçe temel düzey öğrenimini tamamlamış 23 Arap öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada öğrenim süreci araştırmacılar tarafından yürütülmüş ve süreç sonunda verileri elde etmek amacıyla görüşme tekniği kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile çözümlenmiştir. Araştırma sonunda, öğrencilerin ad durum ekleri, tamlama ekleri ve geçmiş zamanın kullanımı gibi konularda sorunlar yaşadığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle, dil bilgisi kurallarında öğrencilerin kural ezberleme alışkanlığının değiştirilmesi için dört temel beceriyi içeren uygulama etkinliklerine ağırlık verilmesi, dil bilgisi kurallarının işlevsel bir şekilde metnin bağlamından hareketle verilmesi, fiil-tamlayıcı ilişkisi göz önünde bulundurularak ad durum eklerinin işlevini öğrencinin keşfetmesi için sezdirme ve keşfetme amaçlı eğitsel oyun, drama vb. yöntem ve teknikler kullanılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe, Yabancı Dil, Arap Öğrenciler, Dil Bilgisi.

Abstract
Problems experienced at the basic level in foreign language learning affect the learning process to a great extent. Students who successfully complete this critical period have not difficulty in the following processes. The aim of this study is to determine and describe the basic level Turkish grammar problems of Arab students who have education in Turkey. In this study, phenomenological design is used. The study group consists of 23 Arab students who have completed Turkish basic level education in Adiyaman University TÖMER. The research process was conducted by the researchers and the interview technique was used to obtain data at the end of the process. In the analysis of the obtained data, content analysis was performed. At the end of the research, it was found that students experienced problems such as name case suffixes, noun phrase suffixes and use of past tenses. Based on these results, it is suggested to emphasize the practice activities which include four basic skills in order to change the rule memorization habits of students in studying grammatical rules and to give the grammatical rules in a functional way from the context of the text. Furthermore, considering the relationship between verb and complement, it is suggested to use methods and techniques such as educational game and drama for intuition and exploration in order for the student to discover the function of name case suffixes.

Keywords
Turkish, Foreign Language, Arab Students, Grammar.