KISA FİLM ATÖLYESİ ÇALIŞMALARININ TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINI ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ ÜZERİNE ETNOGRAFİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
(An Ethnographic Field Study on the Effect of Short Film Workshop Studies on Preventing Technology Addiction )

Yazar : Serkan ÖZTÜRK   - Serhat YETİMOVA  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : XL
Sayfa : 115-144


Özet
Teknoloji bağımlılığı Türkiye’de ulusal ölçekte Yeşilay’ın yürüttüğü bağımlılıklarla mücadele programı kapsamında ele alınan bağımlılık türlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Özellikle orta dereceli okul çağındaki gençlerin teknolojiden bağımsız sosyalleşememeleri durumu olarak tanımlanan bu bağımlılık türünün diğer bağımlılık türlerinde olduğu gibi sosyal, kültürel ve sağlık açısından ciddi zararları olabilmektedir. Çevrimiçi etkileşimli oyunlar, siber zorbalık, kontrolsüz teknoloji ve medya kullanımı gibi alt konu başlıklarını barındıran bu bağımlılık türünün öğrenciler üzerinde ne tip etkiler uyandırdığı yakın dönem akademik araştırmaların üzerinde durduğu bir konudur. Konunun sadece tıp bilimleri çerçevesinde bir vaka olarak incelenmesi yeterli görülmemekte; etkili iletişim açısından önleyici bir takım çalışmaların yapılmasına da ihtiyaç duyulmaktadır. Gençlerin pedagojik gelişimlerine olumlu katkı sağladığı düşünülen atölye çalışmalarından biri olarak tasarlanan kısa film atölyesi uygulamaları gençlerin bağımlılık farkındalığı geliştirme ve sosyalleşmelerine olumlu katkı sunduğu gözlenmiştir. Bu çalışma kapsamında 2016-2018 yılların arasında İstanbul Maltepe İlçesinde bulunan Yeşilay temsilciliği nezdinde gerçekleştirilen kısa film atölyesindeki uygulamalara ilişkin etnografik bir alan çalışması yapılmıştır. Bu çalışma göstermiştir ki katılım gösteren öğrenciler bir takım olumlu değişimler göstermekle birlikte yoğun teknoloji tüketimi baskın olduğundan öğrencilerin sosyalleşme ve farkındalık kazanmaları zayıf düzeyde kalmıştır. Bu etkinin sağlanamamasında gönüllü eğitmen desteğinin yetersizliği kadar, kısıtlı zaman zarfında gerçekleştirilen uygulamaların, istikrarsız katılımın, aile-STK-okul uyumsuzluğu ve eğitsel materyal eksiğinin etkisinin de olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Yeşilay, Bağımlılık, Teknoloji Bağımlılığı, Yeni Medya, Kısa Film, Eğitim, Başıbüyük

Abstract
Technology addiction is considered to be one of the types of addictions considered within the scope of the fight against addictions carried out by the Green Crescent. Specifically, this type of dependence, which is defined as the situation in which secondary school age young people cannot socialize independently from technology, can have serious damages in terms of social, cultural and health as in other dependence types. This type of addiction, which includes sub-topics such as online interactive games, cyber bullying, uncontrolled technology and media use, is an issue that focuses on recent academic research. The examination of the subject as a case within the medical sciences is not considered sufficient; There is also a need for preventive work in terms of effective communication. The short film workshop applications, designed as one of the workshops considered to contribute positively to the pedagogical development of young people, have been observed to contribute positively to the development and socialization of addiction awareness. In this study, an ethnographic field study was carried out between 2016-2018 on the applications in the short film atelier held in Yesilay in Istanbul Maltepe. This study showed that although students showed some positive changes, intensive technology consumption was dominant and students gained real socialization and awareness in weak level. In addition to the inadequacy of the voluntary trainer support, the lack of voluntary trainer support has been observed to have been implicated in the limited time, unstable participation, family-NGO mismatch and lack of educational material were the disadvantages.

Keywords
Green Crescent, Addiction, Technology Addiction, New Media, Short Film, Education, Başıbüyük